Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Modificació de dades en el padró municipal d'habitants

Aquest tràmit permet la modificació de les dades que consten al Padró Municipal per a persones empadronades al municipi que detectin alguna errada a les seves dades o bé alguna dada no actualitzada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Aquest tràmit és de resolució immediata.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
      Modificació de les dades personals  (nom, cognoms, data o lloc de naixement) i modificació del número del document nacional d'identitat:
       - En cas de majors de 14 anys: Document 1.
       - En cas de menors de 14 anys:Documents  1 i 2. 
      Canvi, correcció o actualització del nivell d'estudis: Document 3. 
      Correcció de dades del domicili: Document 4.

1. Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport, en el cas de ciutadans de la Unió Europea: passaport o targeta d'identificació del país d'origen i document d'inscripció al registre d'estrangers comunitaris, en el cas d'estrangers no comunitaris: passaport o targeta de residència.

2. Llibre de família.

3. Manifestació de la persona interessada, sempre que no entri amb contradicció amb les dades facilitades pel Ministeri d'Educació.

4. Documentació de la vivenda: escriptures o contracte de lloguer.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb relació amb el padró Municipal.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 • Presenteu la documentació descrita a l'apartat corresponent.
 • Si la documentació és correcta es procedirà a actualitzar les vostres dades al Padró Municipal d'Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu de l'actualització de la inscripció (volant d'empadronament).

Cal mantenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per rebre correctament comunicacions relatives a determinats serveis municipals així com a processos electorals.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net