Tràmit amb certificat Autorització per a col·locar banderoles, pancartes i tòtems de propaganda

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a la col·locació de banderoles o cartells de propaganda en els pals de l'enllumenat públic o en altres instal·lacions similars, i col·locació pancartes i tòtems situats a la via pública.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Cal sol·licitar l'autorització quinze dies abans de la col·locació.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals

Preu: 0,51 € unitat i dia, les banderoles en els pals de l'enllumenat públic i 5,10 € unitat i dia, les pancartes situades a la via pública. Tòtems per cada cara visible i dia 2€.

Requisits a complir:

 • Disposar d'una assegurança que cobreixi els danys i desperfectes que puguin causar els materials a tercers.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Especificar a la Instància:

 • El motiu o activitat per la qual es sol·licita l'autorització de les banderoles, pancartes o tòtems.
 • El tipus d'element publicitaris que s'utilitzarà.
 • Els punts o espais físics on es col·locarà la publicitat (croquis), en aquells casos que sigui necessari, i el nombre d'elements.
 •  El període de temps que romandran instal·lats els elements.
 • Mides dels suports que es volen col·locar (en el cas dels tòtems).

3. Presentar el disseny i contingut del material que es vol col·locar.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 6336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Ordenança municipal de les persones, els béns i la tinença d'animals.

Observacions

Tràmit pas a pas

1.  Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
2.  Pagueu les taxes aplicables.
3. L'Ajuntament us enviarà per correu certificat la notificació.
 

Estaran exempts del pagament de la taxa:


- Els organismes de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província de Barcelona, del municipi d'Igualada i altres ens públics.
- Aquelles entitats que tinguin signats convenis de col·laboració amb l'Ajuntament, sempre que l'activitat publicitada estigui directament relacionada amb el conveni vigent.
- Institucions educatives públiques o en règim de concert amb l'Administració.
- Les entitats i associacions sense ànim de lucre, quan així s'acrediti, sempre que l'activitat desenvolupada no produeixi, directa i indirectament, cap tipus de rendes.
- Els partits polítics en campanya electoral.
 

Els tòtems es col·locaran en un espai de la via pública que no dificulti el pas de vianants ni la visibilitat dels mateixos i hauran de quedar ben subjectes, per tal d'assegurar.
Les pancartes es penjaran a una alçada mínima de 5 m per part baixa i les banderoles es penjaran a fanals a una alçada suficient de manera que no dificulti la visibilitat i la circulació.
Els materials emprats seran resistents als agents atmosfèrics, no ofendran l'estètica urbana i permetran el pas del vent per tal d'impedir la deformació dels suports.
Les banderoles i pancartes es retiraran en el termini de quatre dies següents a l'acabament del termini autoritzat. En cas de no ser-ho podran ser retirades per l'autoritat municipal, a càrrec del seu titular.
La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net