Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Cessió temporal de parada de mercat municipal

Aquest tràmit permet cedir temporalment una parada del mercat municipal.

La cessió podrà ser per un termini mínim d'un any i màxim de tres, prorrogables per dos anys més, en casos excepcionals que en justifiquin la necessitat, i prèvia autorització de l'Ajuntament.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 219,67€.

Pagament:

A pagar a l'entitat bancària mitjançant un únic pagament al rebre la notificació de la cessió.

Requisits a complir:

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hidenda i amb l'Ajuntament d'Igualada (Nou titular).
 • La persona cedent ha de tenir com a mínim un any d'antiguitat de la titularitat.
 • Complir els requisits sobre incompatibilitat i incapacitat establerts al text refòs la Llei de Contractes del Sector públic.
 • La persona cedent ha d' estar al corrent de les taxes del mercat.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificació de situació de cotització de la Seguretat Social (Demanar a la Seguretat Social).

3. Certificació administrativa positiva d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries, expedida en la forma i pels òrgans previstos en el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquesta certificació té una validesa de 6 mesos de la seva expedició.

4. Document acreditatiu de l'Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques referit a l'últim exercici o del pagament de l'últim rebut del mateix completat una declaració responsable de no trobar-se donat de baixa en la matricula de l'esmentat impost (Demanar a Hisenda).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu, 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reglament de mercats municipals i de marxants d'Igualada.

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu la sol·licitud on consti la demanda de la cessió temporal de parada del mercat municipal i adjunteu-hi els documents que se us demanen.
2. L'Ajuntament procedirà a autoritzar la cessió.
3. Rebreu la notificació i la liquidació de la cessió temporal que s'ha d'anar a pagar a l'entitat bancària

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net