Tràmit amb certificat Sol·licitud d'ús del Teatre Municipal de l'Ateneu

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ús del Teatre Municipal de l'Ateneu per a dur a terme activitats culturals.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. La sol·licitud haurà de fer-se com a mínim 15 dies abans, podent-se negar l'ús si es fa fora d'aquest termini.

Quin cost té?

Taxa cultura – Entitats sense ànim de lucre i escoles (columnes 1-4)

Taxa comercial – Empreses i altres organismes amb ànim de lucre  (columnes 5-6)

 

          

Funció
primer ús
any/labor
able
Funnció
primer ús
any/vigília
o festiu
Funció a
partir del
primer ús/any   
Funció en
festiu o vigília
a partir primer
ús        
Dia de funció laborable
 
Dia de funció festiu o vigília
           

Cost per dia actuació (fins 7 hores)

   100 €
 
    250 €    350 €   450 €
 
   450 €
 
  550 €

Preu/hora per assajos o muntatges en festius I vigílies

  15,70 €
 
   15,70 €  31,45 €  31,45 €
 
  39,30 €
 
 39,30 €

Preu/hora per assajos o muntatges en laboral

  12,05 €
 
   12,05 €   23,60 €  23,60 €
 
  31,45 €
 
 31,45 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboral €/h

Festiu €/h

Persona suplementària sala

19,40 €

23,80 €

Persona extra servei tècnic

21,50 €

27,25 €

Persona venda entrades

19,40 €

23,80 €

Suplement neteja

19,40 €

23,80 €

Canó multimèdia

42,95 €

42,95 €

Pujar i baixar platea

1.621,60 €

1.621,60 €

 

Com s'ha de fer el pagament?

L'Ajuntament us enviarà el document per fer efectiu el pagament de la taxa a l'adreça de correu electrònic que ens indiqueu en la vostra sol·licitud. 

Forma de Pagament:

Mitjançant un ingrès en les entitats col·laboradores següents:

 • BBVA
 • LA CAIXA
 • BANC SABADELL

Es pot pagar en línia en aquest tràmit

Requistis a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  SERVEI DE CULTURA
  Plaça de Sant Miquel 12, 2n pis
  08700 IGUALADA
  Horari: de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 h
 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud emplenada.
 2. Justificant de pagament.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Abans de començar a realitzar el tràmit cal que contacteu amb el director tècnic del teatre, per revisar el calendari i la disponibilitat pels dies que desitgeu utilitzar el teatre.

Responsable: Rafel Roca i Dalmau

Telèfon: 609443358

Correu electrònic: teatre@aj-igualada.net

Horari: de dilluns a divendres de 10h. a 14h.

- Abans de començar a utilitzar el Teatre de l'Ateneu s'haurà de realitzar el pagament.

- El Servei de Cultura cobrarà una taxa bonificada a les entitats sense finalitat de lucre i a les escoles públiques i concertades amb seu a la ciutat d'Igualada pel primer ús/any del Teatre Municipal de l'Ateneu. S'utilitza més d'un dia anualment s'aplicarà la taxa normal corresponents a les entitats sense ànim de lucre.

- El pagament de la taxa per ús del Teatre Municipal de l'Ateneu inclou el personal mínim pel funcionament d'un acte: 1 persona d'atenció al públic i 2 persones als serveis tècninc (so, llm i tramoia). Per la resta de personal que es requereix caldrà aplicar la taxa corresponent. A partir d'un ús superior a 7 hores en un mateix dia hi haurà l'increment de la taxa corresponent. S'aplicarà com a hora extraordinària el preu hora assaig/muntage establert.

- A partir d'una segona sol·licitud del teatre en el mateix decurs de l'any s'establirà la taxa no bonificada de lloguer. Queden exemptes d'aquest preus les programacions estavles i tots aquells actes especials que es determinin per mitjà d'un informe tècnic amb el vistiplau del regidor de cultura.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net