Tràmit informatiu Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions

Aquest tràmit permet sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions. El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No hi ha termini

Preu:

Gratuït

Requisits a complir:

 • Persones que es trobin en situació de dependència i que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  c/Trinitat, 12, 1a planta
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h

Documentació que cal aportar

 1. Imprès sol·licitud
 2. Original i fotòcopia compulsada del DNI/NIF o NIE de la persona en situació de dependència, que haurà d'estar vigent. (Els menors de 18 anys també tenen l'obligació de presentar original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF o NIE).
 3. Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal.
 4. Original o fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF o NIE de lapersona representant legal, o CIF de l'enitat tutelar, si escau, que haurà d'estar vigent.
 5. Informe de salut recent i/o actualitzat on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència, segons el MODEL 1 adjunt a aquest imprès de sol·licitud (degudament segellat, signat i datat pel metge).

Normativa

 • LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. (BOE núm. 299 publicat el 15/12/2006)
 • LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. (DOGC núm. 4990 publicat el 18/10/2007)
 • DECRET 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. (DOGC núm. 4890 publicat el 24/05/2007)
 • ORDRE ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual es regulen els preus públics i el règim de participació de les persones beneficiàries en el finançament dels serveis del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD), en l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC núm. 5017 publicat el 27/11/2007)
 • ORDRE ASC/433/2007, 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD) en l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC núm. 5017 publicat el 27/11/2007)
 • ORDRE ASC/478/2007, de 28 de novembre, per la qual es crea el fitxer de dades personals del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, en l'àmbit competencial del Departament d'Acció Social i Ciutadania. (DOGC núm. 5031 publicat el 18/12/2007)
 • ORDRE ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS) en l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC núm. 5075 publicat el 21/02/2008)
 • ORDRE ASC/344/2008, de 14 de juliol, per la qual es regula la prestació econòmica d'assistència personal i s'amplia el nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). (DOGC núm. 5174 publicat el 16/07/2008)
 • ORDRE ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l'assistència personal a Catalunya. (DOGC núm. 5731 publicat el 08/10/2010)
 • DECRET 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. (DOGC núm. 5738 publicat el 20/10/2010)
 • REIAL DECRET LLEI 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. (BOE núm. 126 publicat el 24/05/2010)
 • REIAL DECRET 175/2011, d'11 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre els criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i el Reial decret 615/2007, d'11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència. (BOE núm. 42 publicat el 18/02/2011)
 • REIAL DECRET-LLEI 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. (BOE núm. 168 publicat el 14/07/2012)

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent (a Serveis Socials de l'Ajuntament o a l'Oficina de Benestar Social de la Generalitat).


Per trobar més informació sobre el reconeixement de la situació de dependència consulteu el següent enllaç:

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=54e9e34e891e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=54e9e34e891e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=1f2877651ed8a31077651ed8a3108d0c1e0aRCRD

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net