Tràmit amb certificat Ajuts per l'adquisició de material escolar

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per l'adquisició de material escolar, destinat a famílies amb fills/es escolaritzats a segon cicle d'educació infantil (I3, I4, I5), en el curs escolar 2024/2025.

L'import màxim de l'ajut no podrà superar:

 - els 40 euros per a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil.

L'Ajuntament en consultarà els preus als centres educatius.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
A partir del 10 de Juny al 19 de juliol de 2024.
 
Quin cost té?
 
Gratuït
 
Com es tramita la sol·licitud?
 

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant. O bé presencialment demanant CITA PRÈVIA  (93 803 19 50) a les nostres oficines de registre.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

 
Requisits a complir
 
a) Estar escolaritzat en segon cicle d’educació infantil en el curs 2024/2025.
 
b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament d’Igualada des d’un mínim de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
 
En cas de separació o no convivència dels progenitors, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’alumne beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guàrdia i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l'infant i un dels seus progenitors han d'estar empadronats a Igualada amb l'anterioritat requerida.
 
c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 19.919 euros 
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros 
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros 
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros 
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros 
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros 
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
 
A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.
 
El nivell de renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per la suma de les rendes de tots els membres que n'obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l'any 2023.
 
En el cas de separació o no convivència dels progenitors, es tindrà en compte la renda del sol·licitant i, si escau, la pensió d’aliments que percebi.
 
En el cas de custòdia compartida, en què no hi ha pensió d'aliments, es tindrà en compte la renda de cada progenitor per separat, però tots els fills comuns computaran en la unitat familiar.

Per obtenir l'ajut, no serà necessari complir els requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:
 
 1. Original del DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 2. Original del llibre de família o document acreditatiu de filiació. 
 3. En el cas de separació o no convivència dels prigenitors, la sentència i/o conveni regulador o altra documentació acreditativa. 
 
EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:
 
 1. Còpia escanejada del llibre de família o document acreditatiu de filiació (escanejar totes les pàgines).
 2. En el cas de separació o no convivència dels progenitors, còpia escanejada de la sentència i /o conveni regulador o altra documentació acreditativa

* Només s'ha d'aportar el llibre de família si no s'ha presentat en el darrer any.

*L'Ajuntament d'Igualada podrà sol·licitar demanar altra informació complementària, per determinar el compliment dels requisits.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la sol·licitud telemàticament o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificacions als interessats.

4. El pagament dels ajuts de material escolar es farà directament al centre en què estigui escolaritzat l'infant.

Important: 

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de cada unitat familiar.

L'Ajuntament obtindrà la situació de renda familiar amb la consulta de les dades als organismes públics pertinents (Ministeri d'Hisenda, Servicio de Empleo Estatal, Generalitat de Catalunya i la Tresoreria de la Seguretat Social).

Si no manifesten expressament el contrari, s'entén que els sol·licitants autoritzen la consulta de les dades per part de l'Ajuntament a les entitats públiques dipositàries de les dades.

Quan es presenti la sol·licitud per més d'un germà/na, els documents idèntics s'hauran de presentar una única vegada.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net