Tràmit informatiu Llicència sanitària de funcionament per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària de funcionament per als establiments no sanitaris ubicats al municipi dedicats al tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té? 

Segons les ordenances fiscals municipals 119,70 €.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir

Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, estris, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcings.

Formes de tramitació

 • Presencial

  CENTRE CÍVIC NORD
  Servei de Sanitat i Salut Pública
  C/Sant Martí de Tous, 8
  08700 IGUALADA

  Dilluns i dijous, de les 8 a les 15h

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments. La memòria ha d'incloure, com amínim, la documentació següent:
a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.

b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.

c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.

d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador.

f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.

g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària.

Els menors de 16 anys :

h) Consentiment informant que acompanyarà la declaració signada des responsables legals acreditant que el menor té maduresa suficient per sotmetres a aquestes pràctiques.

3. Autoliquidació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.

2. Pagueu l'autoliquidació a una entitat bancària.

3. L'Ajuntament realitzarà la inspecció corresponent a l'establiment.

4. Si s'escau, es procedirà a expedir l'autorització sanitària de funcionament.

5. En cas de concessió, l'autorització haurà d'estar exposada a l'establiment, a la vista de les persones usuàries.

S'entén per establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing el conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions de caràcter no sanitari autoritzat per l'autoritat sanitària competent en el qual una o diverses persones habilitades d'acord amb les previsions de la normativa vigent exerceixen pràctiques de tatuatge, de micropigmentació i/o pírcing, amb caràcter exclusiu o conjuntament amb altres activitats.
- Tatuatge: procediment de decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
- Micropigmentació: procediment d'embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
- Pírcing: procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall. Queda exclosa de la definició de pírcing la perforació del lòbul de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l'arracada de manera automàtica, estèril o d'un sol ús.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net