Tràmit amb certificat Programa de mediació d'habitatges per al lloguer assequible

Aquest tràmit permet a les persones propietàries d'un habitatge desocupat posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans depenents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació.

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen assessorament. Per als llogaters d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar a lloguer amb la mediació d'una borsa.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Han de ser habitatges d’Igualada.
 • Disposar de cèdula d'habitabilitat o poder-ne disposar.
 • En el cas d'habitatges protegits han de disposar de l'autorització preceptiva de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Els particulars establerts per l'entititat mediadora.
 • Tenir l’etiqueta de l’eficiència energètica.

Contraprestacions a les persones propietàries

Les persones propietàries que signen un contracte de lloguer a través de les borses reben les contraprestacions següents:

1. Gestió gratuïta

• Tramitació del contracte.
• Seguiment de la relació contractual.
• Control del bon ús de l'habitatge.

2. Assessorament i suport

3.Assegurances

• Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges.
• Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
• Assegurança per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas d'impagaments.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

 1. Documentació per iniciar l'expedient TELEMÀTICA O PRESENCIAL.(*Aquest tràmit es per què el tècnic de l'Oficina d'Habitatge pugui realitzar la visita a l'habitatge pugui realitzar la visita a l'habitatge i fer una proposta de preu d'arrendament*)
  • Sol·licitud emplenada.
  • DNI/NIE del/de la propietari/ària o propietaris.
  • Nota simple actual.
  • Cèdula d'habitabilitat (si no és disposa de la cèdula d'habitabilitat, s'haurà de presentar com a molt en el moment de la preparació del contracte de lloguer).
  • Certificat d'eficiència energètica (si no és disposa del certificat d'eficiència energètica, s'haurà de presentar com a molt en el moment de la preparació del contracte de lloguer).
 2. Documentació complementària TELEMÀTICA O PRESENCIAL. (*Aquesta documentació és per completar l'expedient un cop s'ha acceptat la proposta del preu d'arrendament i s'haurà de presentar al següent tràmit: d'APORTACIÓ DE DOCUMENTS A UN EXPEDIENT D'HABITATGE*)
  • Factures de subministraments, amb la lectura real del comptador.
  • Justificant que aquestes factures estan pagades (caixa o banc):Últim rebut del subministrament elèctric / Últim rebut de l'aigua / Últim rebut del gas.
  • Últim rebut del servei de manteniment/revisió actualitzada de caldera o escalfador (si s'escau).
  • Butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió vigent - BRIE(en cas que l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica ho requereixi).
  • Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió - CIE (si s'escau). Aquest certificat té una validesa de sis mesos a efectes d'inscripció de la instal·lació. Una vegada inscrita la seva validesa és indefinida mentre no es modifiqui la instal·lació. Es recorda la obligació del titular o el seu representant legal d'efectuar el tràmit de declaració responsable de la instal·lació per tal d'inscriure-la al RITSIC.
  • Certificat d'instal·lacions tèrmiques en els edificis - CITE, que acredita que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (si s'escau).
  • Últim rebut pagat de l'Impost de Béns Immobles(IBI).

Observacions

Tràmit pas a pas 

 1. Presentar la sol·licitud (juntament amb la documentació per iniciar l'expedient)
 2. Es programarà la visita del tècnic de l'Oficina d'Habitatge per fer la valoració de l'habitatge i la proposta del preu d'arrendament.
 3. Aproximadament en el termini d'una setmana l'Oficina d'Habitatge trucarà a la propietat per fer-li la proposta del preu d'arrendament.
 4. Si la propietat accepta la proposta del preu d'arrendament, haurà de presentar la documentació complementària en el següent tràmit: APORTACIÓ DE DOCUMENTS A UN EXPEDIENT D'HABITATGE.
 5. Un cop valorada la documentació, es citarà a la propietat a l'Oficina d'Habitatge per la signatura del compromís de Mediació i l'entrega d'un joc de claus de l'habitatge.
 6. L'Oficina d'Habitatge cercarà un llogater i realitzarà les corresponents visites a l'habitatge.
 7. L'Oficina d'Habitatge revisarà la documentació del llogater i comprovarà que compleixi els requisits.
 8. Es busca una data per a la signatura del contracte d'arrendament.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net