Tràmit amb certificat Acta de control d'activitats (inicial i periòdic)

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament que dugui a terme un dels actes de control següents:

 • Acte de control inicial o els controls periòdics de caràcter ambiental de les activitats incloses als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Acte de control inicial o els controls periòdics dels establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i
  activitats recreatives subjectes a llicència.
 • Actes de control periòdics dels establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a comunicació prèvia.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini

En el cas del control ambiental inicial, es realitza una vegada atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase d'engegada, i en tot cas en el termini màxim indicat en la llicència, amb la finalitat de verificar l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.
En el cas dels controls periòdics, aquests han d'efectuar-se cada quatre anys. Aquest termini es computa des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització, del control inicial de la llicència, o de la comunicació prèvia davant l'Administració; i els posteriors controls des de l'última acta de control.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals, 394.15 €.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir

1. En el cas d'activitats subjectes a llicència, s'hauran de donar compliment de les mesures correctores indicades de la mateixa.

2. Disposar de comunicació prèvia en les activitats subjectes a aquest règim.

3. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificat tècnic del compliment i/o manteniment de les mesures correctores de la llicència o documentació tècnica que acompanyava la comunicació prèvia.

3. Indicació del número de la llicència o de l’expedient de comunicació prèvia davant l’Ajuntament.

4. Una declaració responsable en els termes establerts, respecte a la contractació d'una assegurança que
cobreixi el risc de responsabilitat civil.

5. En el cas del control inicial de la llicència, la documentació indicada en la mateixa.

6. En el cas dels controls periòdics de la llicència, actualització dels documents que es van indicar en la llicència.

7. El pla d'autoprotecció, si escau.

8. Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud, acompanyada dels documents requerits.
2. Pagueu la taxa corresponent.
3. L'Ajuntament procedirà realitzar la inspecció corresponent i emetre l'acta de control.

Termini de resolució

Les actuacions de control s’efectuaran amb la màxima promptitud i, en tot cas, s’iniciaran abans del termini d’un
mes a comptar des de la data en què el peticionari les hagi demanat a l’Ajuntament.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net