Tràmit amb certificat Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració

Aquest tràmit dóna dret a demanar la responsabilitat de les Administracions públiques per les lesions que pateixin els particulars en la seva persona o qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament anormal dels serveis públics, llevat dels casos de força major. S'haurà d’acreditar el nexe causal existent entre l'activitat de l'Ajuntament i el resultat del dany.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant tot l'any.
 
Termini:
 
El dret a reclamar prescriu a l’any d’ haver- se produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu.
 
Quin cost té?
 
És gratuït.
 
Requisits a complir
 • No cal complir cal requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
 1. Exposició dels fets objecte de reclamació, lloc dels mateixos i danys reclamats.
 2. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).
 3. Nom, cognoms, adreça i telèfon dels testimonis, si n’hi ha.
 4. Original o fotocòpia compulsada de la documentació del vehicle si es tracta de danys materials a vehicle
 5. Original o fotocòpia compulsada de la factura o pressupost de reparació si es tracta de danys materials.
 6. Valoració de danys personals, si escau.
 7. Original o fotocòpia compulsada de la documentació mèdica detallada (visites, baixa, alta, informes pericials, etc.) si es tracta de danys personals.
 8. Fotografies del lloc del sinistre i especificació clara del lloc dels fets (nom carrer, número de policia o qualsevol dada que permeti la seva localització).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament en matèria de responsabilitat patrimonial.

Observacions

Tràmit pas a pas:
 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació descrita a l’apartat corresponent.
 2. Si la documentació és correcta s’obrirà expedient mitjançant acord de Junta de Govern Local, que serà notificat a la persona interessada, i començarà la tramitació.
 3. Si la documentació no reuneix requisits essencials per obrir expedient, es remetrà escrit de deficiències a la persona interessada, que haurà d’esmenar en un termini de 10 dies.
 4. Un cop redactats els informes, es farà proposta de resolució corresponent, donat a l'interessat un termini de 15 dies per al·legar el que cregui convenient o documentació que cregui oportunes.
 5. Pràctica de la prova proposada pel reclamant per acreditar els fets, el nexe causal i els danys soferts.
 6. Amb tota la documentació de l’expedient es farà decret d'alcaldia i es notificarà la mateixa a la persona interessada.
 7. Contra l'anterior resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o en el termini de dos mesos recurs de contenciós administratiu.
 
Termini de resolució
El termini legal és de sis mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net