Tràmit informatiu Llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme espectacles o activitats recreatives

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques que vulguin obrir un establiment obert al públic per destinar-lo a espectacles públics o activitats recreatives inclosos al catàleg del Decret 112/2010, del 21 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, sol·licitar la preceptiva llicència municipal.

Estan subjectes a llicència municipal els establiments que es relacionen a continuació sempre que les ordenances municipals no els subjectin a comunicació prèvia:
- Els establiments oberts al públic destinats a espectacles i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat superior a 150 persones.
- Els establiments oberts al públic on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual.
- Els establiments on es duen a terme activitats esportives davant de públic.
- Els establiments de restauració amb un aforament superior a 150 persones i els d'aforament inferior que disposin de terrassa o de qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure.
- Establiments no permanents desmuntables.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini

No n'hi ha, sempre abans de començar l'activitat.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir

1.Informe de compatibilitat del projecte amb l’ordenament urbanístic vigent.

2. Sol·licitar el control preventiu de l’Administració de la Generalitat en matèria d’incendis, segons la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, si s’escau.

 

3. Els altres requisits que corresponguin d'acord amb el tipus d'activitat comunicada i en virtut del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

4. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol•licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol•licituds
d'autorització o llicència.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. La sol·licitud de la llicència municipal d’establiments oberts al públic, d’espectacles públics i activitats
recreatives de caràcter ordinari es dirigeix a l’Ajuntament on aquest s’ubiqui, amb el contingut següent:
a) Nom i adreça de la persona sol·licitant i, si escau, de la persona que actuï en representació seva. S’han
d’incloure en qualsevol cas les adreces per a comunicacions i notificacions electròniques i l’assabenta’t, o en el seu cas l’acceptació, del sistema de comunicació i notificació electrònica que utilitza aquest municipi.
b) Tipus d’establiment i, si escau, d’espectacles i d’activitats per a qui es sol·liciten les llicències, d’acord amb la tipologia prevista a l’annex I, catàleg del Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, dels espectacles públics i activitats recreatives.

3. Projecte i/o memòria tècnica que inclogui, entre d’altres: aforament de l’establiment; plànols d’emplaçament d’acord amb el Pla General d’Ordenació, i de planta i distribució; característiques de les prevencions acústiques especials adoptades; condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendis;justificació del compliment de les prescripcions del Codi tècnic de l’edificació; descripció de la mobilitat.

4.Memòria de seguretat, redactat de conformitat amb que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

5. Pla d’autoprotecció,redactat de conformitat amb que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

6. Memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

7. Estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per l'Ordenança sobre el soroll i les vibracions, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi.
També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de
capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte
acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

8. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària.

9. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat.

10. Declaració responsable de la persona titular de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc exigit per la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives i de la disponibilitat de la finca o local i de disposar de fulls de reclamació/denúncia i plaques o rètols normalitzats, en els termes establerts en el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

11. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha
d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti
l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la
titulació i l’habilitació professional de la persona designada.

12. Autoliquidació de la taxa de la llicència.

13. Autoliquidació de la taxa del control inicial a realitzar pels serveis tècnics municipals.

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Ordenança reguladora dels establiments de concurrència pública.
 • Ordenança sobre el soroll i les vibracions.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu l'imprès de sol·licitud de llicència acompanyat dels documents requerits.
2. Feu el pagament de la taxa corresponent.
3. L'òrgan tècnic municipal comprovarà la documentació presentada i es pronunciarà sobre la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada.
4. En cas que l'activitat estigui sotmesa a informes preceptius, l'Ajuntament els sol·licitarà al departament competent de la Generalitat de Catalunya.
5. Un cop comprovada la suficiència i la idoneïtat del projecte i la documentació presentada, se sotmetrà a informació pública per un període de trenta dies i, simultàniament, a informació veïnal en un termini de 10 dies.
6. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública i dels informes emesos s'elaborarà la proposta de resolució provisional.
7. Les parts interessades seran informades de la resolució provisional i disposaran d'un termini de deu dies per presentar al·legacions.
8. En cas que no es presentin al·legacions o bé no s'hagin introduït modificacions en el projecte, la resolució esdevé definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal competent per tal que dicti la resolució.
9. Un cop emesa la resolució rebreu el trasllat corresponent.

Termini de resolució

El termini de resolució és de 6 mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Més informació

En el cas d'una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació s'han de
referir a la part o a les parts de l'activitat que es modifica en relació amb tota l'activitat i amb els aspectes afectats
per la modificació, sempre i quan la modificació parcial permeti una avaluació diferenciada del conjunt de
l'activitat, perquè no es produeixin efectes additius en el conjunt de les emissions, ni en el risc d’incendi.
Les modificacions dels establiments i de les seves instal—lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma,
ampliació o reducció, o canvi d'emplaçament, estan sotmeses a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan
siguin substancials, segons el que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació o pel fet de trobar-se incloses entre les
modificacions que tenen aquest caràcter en la legislació ambiental, que tinguin relació amb l’activitat que du a
terme l’establiment.
En els altres casos, les modificacions estan subjectes a la comunicació prèvia davant el mateix òrgan que va
atorgar llicència o al qual es va efectuar la comunicació prèvia.
La modificació dels espectacles públics o de les activitats recreatives inclosos en la llicència o
en la comunicació prèvia d'un establiment obert al públic està subjecta al procediment
de comunicació prèvia, si els nous espectacles públics o les noves activitats recreatives
amb què es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmesos per aquesta
Ordenança i per la resta de normes d’aplicació, a requeriments addicionals als exigits per a
l'atorgament de la llicència o per a la presentació de la comunicació prèvia.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net