Tràmit amb certificat Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2024

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a la restauració de façanes dels immobles situats dins del terme municipal d'Igualada, que comptin amb una antiguitat de quaranta anys o més.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els propietaris o, en el seu cas, usufructuaris de l'immoble. En el cas d'una comunitat de propietaris, la persona que representi a la comunitat.

Quan es pot sol·licitar?

Des del dia 20 de març fins al dia 15 de juliol de 2024.

Quantia de la subvenció?

La quantía de les subvencions podrà arribar fins a un 40% del pressupost d'execució de l'obra, amb un màxim de 2.500€ i en cas de façanes contínues amb un màxim de 3000€. En el cas d'immobles inclosos en el Catàleg del Pla especial del Patrimoni, amb els nivells 1, 2 i 3, la quantia de la subvenció podrà arribar fins a un 50% del pressupost d'execució de l'obra, amb un màxim de 4.000€.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Immobles situats dins el terme municipal d'Igualada.
 • Immobles que comptin amb una antiguitat de quaranta anys o més.
 • La intervenció haurà de ser comprensiva de tota la façana i millorarà les característiques formals i d'acabats d'aquesta. 
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada. 
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

  El tràmit s'ha de realitzar en línia. Premeu"Tramitar amb certificat".

   

  La presentació electrònica es obligatòria en el cas, entre d’altres, de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris.

   

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

1. DNI o NIF de la persona sol·licitant, en cas d'optar per la tramitació presencial.

2. Nota simple de domini i càrregues de l'immoble expedida pel Registe de la Propietat. En cas de tractar-se d'un immoble en règim de propietat horitzontal, nota simple de cada habitatge. 

3. Certificació acreditativa conforme estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada- que serà aportada per l'Ajuntament d'Igualada- i amb la Seguretat Social- que serà sol.licitada d'ofici pel departament gestor de la subvenció, amb el consentiment del sol.licitant.

Quan la quantia a atorgar al beneficiari no superi els 3000€, serà suficient la presentació d'una declaració responsable d'estar al corrent de deutes amb la Seguretat Social (model disponible a la secció "Impresos" d'aquest tràmit).

4. Memòria amb el contingut mínim següent:
- Descripció del tipus d'actuació a realitzar.
- Fotografia de la façana abans de dur a terme les obres.
- Materials a emprar en l'actuació.
- Pressupost de les obres a realitzar.
- Termini d'execució de les obres.

5. En el supòsit que les obres ja s'hagin iniciat, s'haurà indicar el número de comunicació prèvia o de llicència d'obres obtinguda prèviament a aquest inici d'obres, sense la qual no es tindrà dret a obtenir la subvenció.

6. Certificat de dades bancàries o bé ordre SEPA original, signada i segellada per l'interessat i pel banc.

En el cas d'immobles en règim de propietat horitzontal, el sol·licitant haurà de presentar, a més de la documentació esmentada anteriorment, la següent:

7. Un acord dels propietaris on s'especifiquin els extrems següents (inclòs en el model de sol.licitud):
- La voluntat de restaurar la façana
- La conformitat amb el pressupost i la memòria que es presenta
- La designació d’un dels propietaris per a la representació i signatura de quants documents siguin necessaris.
- Autorització per tal de fer l’ingrés de la subvenció amb indicació del número de compte i el titular d’aquest. En el cas que hi hagi una Comunitat de Propietaris legalment constituïda, l’ingrés s’efectuarà en el compte que tingui aquesta.

Aquest acord haurà d’estar signat per la majoria que estipuli la normativa vigent.

8. Autorització de tots els veïns per poder consultar si estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb la SS.

9. Fotocòpia del DNI o NIF de la persona que representi a la comunitat de propietaris.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenança general de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

A l'hora d'atorgar les subvencions, tindran preferència les sol·licituds que compleixen els criteris següents: 
1. Les sol·licituds que siguin repetició de les presentades l'any anterior, les quals no haguessin rebut subvenció per manca de disponibilitat pressupostària.
2. Que l'edifici es trobi inclòs en el Catàleg del Pla especial del Patrimoni, amb els nivells 1,2 i 3.
3. Que el propietari hagi rebut un requeriment de l'Ajuntament per la restauració de la façana de l'immoble.
4. Aquells edificis en els quals es desenvolupa una activitat comercial o de serveis a la planta baixa.
5. El grau de deteriorament i de manca de conservació de la façana.
6. Que complementàriament a la rehabilitació de la façana es millorin les condicions d'habitabilitat de l'edifici.
7. L'antiguitat de l'edifici.

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació.
 2. Els Serveis tècnics i jurídics municipals emetran informe sobre la valoració i la idoneïtat de les obres i el compliment dels requisits exigits.
 3. La Corporació, examinant l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals, atorgarà o denegarà motivadament la subvenció.

Les obres hauran de començar i acabar dins de l'any en que s'atorgui la subvenció, excepte els supòsits recollits a les bases.

El pagament de la subvenció s'efectuarà una vegada realitzades les obres, prèvia presentació, dins dels primers deu dies hàbils del mes de desembre de 2023, d'una fotografia de la façana amb la intervenció efectuada i les factures pagades.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net