Tràmit amb certificat Llicència d'ocupació de la via pública per activitats econòmiques (xurreries i similars)

Aquest tràmit permet obtenir el permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació d'una xurreria o similars.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Pagament:

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir:

 • No cal complir cap requisit específic

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Alta de la Seguretat Social (permís de treball per als estrangers). 

3. Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). 

4. Plànol amb la situació sol·licitada.

5. Plànol i fotografies de la xurreria que es vol instal·lar.     

6. Certificat d'instal·lador elèctric on s'indiquin les característiques de l'escomesa elèctrica i de les instal·lacions a efectuar, senyalant que qualsevol cable de connexió elèctrica estarà protegit amb cable fiador i tindrà una alçada mínima de 4,5 m.

7. Pòlissa d'assegurança i rebut que justifiqui estar al corrent de pagament.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Ompliu i signeu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe , si és favorable, s'atorgarà la llicència i s'hauran de liquidar les taxes.
3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net