Tràmit amb certificat Cessament d'una activitat econòmica (activitats incloses als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre)

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament d'una activitat definitivament. En la comunicació, la persona titular de l'activitat ha d'acreditar que ha pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.

Les activitats incloses en l’annex I, II o III de la llei 20/2009  cal que en la comunicació de cessament de l'activitat el titular declari que:
1. No hi ha presència de productes tòxics o perillosos ni de residus de qualsevol mena o que, d'haver-n'hi hagut han estat evacuats o eliminats.
2. Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d'haver-hi estat, s'ha descontaminat d'acord amb la normativa específica.
3. Les intal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon estat.
4. S'han pres les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que corresponen segons la normativa sectorial d'aplicació.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha. En el moment de cessar l'activitat.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

 • Disposar de títol habilitant de l'activitat i/o d'alta al padró d'escombraries comercials.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Còpia de la Declaració Censal de baixa de l'Agència Tributària (model 036 o model 037), o bé la còpia de la baixa de l'Impost d’Activitats Econòmiques si l'activitat està sotmesa a aquest impost.

3. Justificant del retorn del contenidor a l'Ajuntament en el cas de tenir un contenidor cedit.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu l'imprès de comunicació, acompanyat dels documents requerits.
2. L'Ajuntament procedirà a donar-vos de baixa al cens municipal d'activitats i al padró d'escombraries industrials i comercials.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net