Tràmit informatiu Punt d'atenció a l'emprenedor - Punt PAE

Aquest tràmit permet sol·licitar, a través del punt PAE de l’Ajuntament d’Igualada, la realització del tràmit administratiu de constitució de l’empresa.

El Punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

 • Empresari individual (Treballador autònom)
 • Societats de Responsabilitat Limitada (SL)
 • Societat Limitada Nova Empresa  (SLNE)

El PAE utilitza el sistema de tramitació telemàtica (STT) del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE) que permet l’intercanvi de la documentació necessària per a la creació d’empreses mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE). 

La tramitació telemàtica agilitza el procés de constitució d’empreses ja que permet gestionar d’un sol cop fins a 22 tràmits de les administracions publiques implicades relatius a l’alta de l’activitat, com ara Hisenda i la Seguretat Social. Per a la persona emprenedora, aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar desplaçaments i nous interlocutors, i sobretot un important estalvi de cost i temps.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar? 

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a cumplir

La persona interessada ha de voler donar d’alta una activitat empresarial en una de les formes jurídiques següents:

Formes de tramitació

 • Presencial

  IG-NOVA TECNOESPAI - PUNT PAE
  Av. Barcelona, 105
  08700 - Igualada
  Telèfon: 93 805 04 09
  oficinaempresa@aj-igualada.net
  Horari d'hivern: dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8 h a 15 h
  Dimarts de 8 a 14 h i de 16 a 18 h.
  Horari d'estiu (Juliol i Agost): de dilluns a divendres de 8 h a 14 h

Documentació que cal aportar

Si la persona emprenedora es vol donar d’alta com a empresari individual:

 •   Formulari de dades per al DUE empresari individual (autònom). Caldrà enviar-lo abans de la cita amb el tècnic a oficinaempresa@aj-igualada.net
 •  Fotocòpia i original del DNI (estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residencia i treball per compte propi).
 • Fotocòpia i original del DNI del cònjuge i del llibre de família per veure el règim de matrimoni (si l’empresari està casat)
 • Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social o altre document que acrediti el número d’afiliació.
 • Per a l’adscripció al règim especial de treballadors autònoms: base de cotització i Mútua escollida per cobrir la Incapacitat Temporal – IT-  (obligatòria) i si s’opta a la cobertura per Accidents de Treball i Malaltia Professional - AT-MP (opcional).
 • Epígraf de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) i del CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques). Consulteu a Hisenda (901 33 55 33), si no esteu segurs.
 • Dades completes del domicili de l’empresa i de l’activitat (incloent metres quadrats totals del lloc on es desenvolupa l’activitat, telèfon, codi postal, etc).
 • Número de referència de la llicència municipal d’obertura (si s’ha demanat).
 • Número de compte bancari (IBAN) per domiciliar el pagament mensual de la quota d’autònoms de la Seguretat Social.

 En cas que es vulguin contractar treballadores per compte aliena, caldrà aportar també:

 • Formulari de Declaració d’autorització d’utilització de dades treballador per compte aliena, en cas que es vulguin contractar treballadors. Caldrà enviar-lo abans de la cita amb el tècnic a oficinaempresa@aj-igualada.net
 • Fotocòpia i original del DNI (Estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball)
 • Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social (o altre document que acrediti el número d’afiliació).

 

 Si la persona emprenedora es vol donar d’alta com a SL o SLNE:

 • Formulari de dades per al DUE SL o SLNE. Caldrà enviar-lo abans de la cita amb el tècnic a oficinaempresa@aj-igualada.net. En cas de cònjuges, s’haurà de presentar original i fotocòpia del Llibre de Família.
 • Formulari de Declaració d’autorització de dades soci promotor de societat mercantil o formulari Declaració d’autorització de dades soci promotor de societat mercantil (personalitat jurídica), en funció de si els socis de la societat que es vol constituir són persones físiques o jurídiques. Caldrà enviar-lo abans de la cita amb el tècnic a oficinaempresa@aj-igualada.net
 • En cas de voler constituir una SL, fotocòpia i justificant de pagament de la denominació social i certificació negativa del nom (Registre Mercantil).
 • En cas de SLNE, el  tràmit de sol·licitud de  denominació social es realitza quan es tramita el DUE.
 • Fotocòpia i original del DNI - Estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi.
 • Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social o altre document que acrediti el número d’afiliació.
 • Epígraf de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) i del CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques). Consulteu a Hisenda (901 33 55 33), si no esteu segurs.
 • Dades completes del domicili de l’empresa i de l’activitat (incloent metres quadrats totals).
 • Número de referència de la llicència municipal d’obertura (si s’ha demanat).
 • Número de compte bancari per al pagament de les taxes del RPM (Registre Mercantil Provincial).

 En cas que es vulguin contractar treballadores per compte aliena, caldrà aportar també:

 • Formulari de Declaració d’autorització d’utilització de dades treballador per compte aliena, en cas que es vulguin contractar treballadors. Caldrà enviar-lo abans de la cita amb el tècnic a oficinaempresa@aj-igualada.net
 • Fotocòpia i original del DNI - Estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi.
 • Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social.

Normativa

 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, per la qual es subscriu un conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Indúsria, Energia i Turisme, i la Diputació Provincial de Barcelona per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Presentar els formularis corresponents, degudament emplenats, a oficinaempresa@aj-igualada.net.

 • Sol·licitar cita concertada amb el tècnic a través del correu oficinaempresa@aj-igualada.net, a través del telèfon 93 806 65 55 o presencialment a les oficines d’IG-NOVA Tecnoespai (Av. Barcelona, 105, Igualada). En cas de voler constituir una SL, la persona emprenedora haurà de realitzar un  tràmit previ abans d'acudir a la cita amb el Punt PAE, relatiu a la denominació social de l'empresa. Aquest tràmit es pot fer on-line i  caldrà adreçar-se a la web del Registre Mercantil Central (www.rmc.es), buscar l'apartat “Sol·licitud de Certificats” i seguir els passos fins l'obtenció del certificat negatiu del nom.
 1. El/la tècnica del PAE omplirà el Document Únic Electrònic en una aplicació web on s'incorporen les dades principals (facilitades amb els formularis per part de la persona emprenedora) i d'altres dades referents a l'activitat.
 2.  Una vegada el tècnic hagi omplert el DUE, es realitzarà la cita amb l’emprenedor/a per tal de revisar les dades i realitzar l’enviament definitiu del DUE. En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà del DUE, document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l'alta de l'empresa.

 

Després de la cita amb el PAE, la persona emprenedora tindrà la seva empresa gairebé en marxa. En el cas dels autònoms, l'activitat es considera iniciada (tret d'algunes particularitats). En el cas de les SL ó SLNE, el següent pas serà la cita notarial i, després d'aquesta, en uns 4 dies, l'empresa es considerarà constituïda i preparada per a l'inici d'activitats. En qualsevol cas, cal tenir en compte que:

 • En cas de Declaració Prèvia (rebre factures abans de l'inici de l'activitat), el tràmit de comunicació d'inici d'activitat s'haurà de fer a la corresponent Delegació d'Hisenda, no pas al Punt PAE.
 • Qualsevol modificació posterior, s'haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), no pas al Punt PAE.
 • La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte. En cas de no conèixer be aquestes obligacions, es recomana la contractació d'una assessoria ó gestoria d'empreses.

Cal tenir en compte que el DUE no inclou:

 • La Comunicació d'Obertura del Centre de Treball, tràmit d'obligatori compliment que es pot realitzar posteriorment.
 • En cas que es contractin treballadors per compte aliena, la Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal - SEPE (només es podran comunicar a través del DUE els contractes en la modalitat d’Indefinit Complert Ordinari).
 • La obtenció i legalització dels llibres.
 • La inscripció, en cas que sigui necessari, en altres organismes oficials i/o registres.
 • Sol·licitud de llicència o declaració/comunicació d’obertura a l’Ajuntament. Tanmateix, des del Punt PAE es podrà rebre informació i realitzar aquest tràmit.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net