Tràmit amb certificat Llicència d’ocupació de la via pública amb estands de promoció i/o venda de productes i serveis

Aquest tràmit permet obtenir el permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació d’ estands de promoció i/o venda de productes i serveis.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

3. Plànol amb la situació sol.licitada.

4. Fotografia o simulació del muntatge que es vol instal.lar.

5. Certificat d’instal.lador elèctric on s’indiquin les característiques de l’escomesa elèctrica i de les instal.lacions a efectuar, senyalant que qualsevol cable de connexió elèctrica estarà protegit amb cable fiador i tindrà una alçada mínima de 4,5 m., si s’escau.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu i signeu l’imprès de sol.licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.

2. L’àmbit corresponent elaborarà l’informe, si és favorable, s’atorgarà la llicència i s’hauran de liquidar les taxes.
3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.

Termini de resolució:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net