Tràmit amb certificat Ajuts per als usuaris de les escoles bressol pel curs 2022/2023

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per a les famílies de la ciutat amb fills escolaritzats a una escola bressol d’Igualada en el curs escolar 2022/2023.
 • Pot ser beneficiària de l'ajut la persona o persones que es fan càrrec de l'import de la mensualitat de l'escola bressol.
 • L’import de l’ajut destinat a l’escolarització serà de:

- 45 €/mensuals, per un màxim d’11 mensualitats. Per a les famílies amb ingressos fins a 10.000 euros anuals

- 30 €/mensuals, per un màxim d’11 mensualitats. Per a les famílies amb ingressos entre 10.001 euros i 20.000 euros anuals

- 15 €/mensuals, per un màxim d’11 mensualitats. Per a la resta de famílies que compleixin els requisits.

 A més, s'augmentarà el percentatge dels ajuts en els casos següents:

-Famílies que els membres computables de la unitat familiar siguin 4 membres s'augmentarà un 10%.

-Famílies que els membres computables de la unitat familiar siguin 5 membres s'augmentarà un 15%.

-Famílies que els membres computables de la unitat familiar siguin 6 membres o més s'augmentarà un 20%.

-Famílies monoparentals s'augmentarà un 20%, indistintament del nombre de membres de la unitat familiar. No serà acumulable als percentatges anteriors.

 

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 27 de Juny al 22 de juliol de 2022.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant. O bé presencialment demanant CITA PRÈVIA  (93 803 19 50) a les nostres oficines de registre.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

Requisits a complir

a) Estar matriculat a nivell Infantil-0 o Infantil-1 d'una escola bressol del municipi d'Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que assisteix a la llar i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

 • famílies de 2 membres computables: 19.919 euros
 • famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
 • famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
 • famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
 • famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
 • famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
 • famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes de tots els membres que n'obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l'any 2021.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

En cas de custòdia compartida, en què no hi ha pensió d'aliments, es tindrà en compte la renda de cada progenitor per separat, però tots els fills comuns computaran en la unitat familiar.

d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTICAMENT:

 1. Còpia escanejada del llibre de família (escanejades totes les pàgines).
 2. En el cas de separació dels pares, còpia escanejada de la sentència per tenir constància del progenitor/a que té la guardia i custòdia i per calcular la pensió d'aliments o altra documentació acreditativa.
 3. Títol de família monoparental per justificar aquesta situació.

EN CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIALMENT:

 1. Original del DNI o NIE de la persona que fa la sol·licitud.
 2. Original del llibre de família.
 3. En el cas de separació dels pares, sentència per tenir constància del progenitor/a que té la guardia i custòdia i per calcular la pensió d'aliments o altra documentació acreditativa.
 4. Títol de família monoparental per justificar aquesta situació.


* Només s'ha d'aportar el llibre de família si no s'ha presentat en el darrer any.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la sol·licitud telemàticament o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. L'ajuda s’abonarà directament al centre per tal que aquest faci el descompte de l’import en el rebut corresponent.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

L'Ajuntament obtindrà la situació de renda familiar amb la consulta de les dades als organismes públics pertinents (Ministeri d'Hisenda, Servicio de Empleo Estatal, Generalitat de Catalunya i la Tresoreria de la Seguretat Social).

Si no manifesten expressament el contrari, s'entén que els sol·licitants autoritzen la consulta de les dades per part de l'Ajuntament a les entitats públiques dipositàries de les dades.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada, però s'haurà de presentar sol·licitud per cadascun/a.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net