Tràmit amb certificat Subvenció per a la instal·lació d'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada destinades a la col·locació d'instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar per a produir electricitat (energia solar fotovoltaica) o per escalfar aigua calenta sanitària (sistemes híbrids de fototèrmia), als immobles d'ús residencial.

La quantia de les subvencions podrà arribar al 30% del pressupost protegible, amb un límit de 1.500€ en el cas d'instal·lacions en immobles unifamiliars i d'instal·lacions individuals en immobles plurifamiliars, i amb un límit de 2.500€ en instal·lacions compartides en immobles plurifamiliars.

La instal·lació haurà de començar dins l'any de convocatòria de la subvenció i podrà justificar-se la seva realització fins el 15 de gener de l'any següent.

No seran objecte de subvenció les instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar en edificis que per normativa hagin de disposar d'aquestes; ni les instal·lacions que es projectin en edificis fora d'ordenació o amb volum disconforme amb el planejament vigent.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Des del dia 20 de setembre al 31 de desembre de 2021.

Quin cost té?

Gratuït

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se presencialment a les nostres oficines de registre, demanant CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50 o bé per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.

El tràmit està dissenyat per funcionar mitjançant el navegador Internet Explorer (versió 11 o superior). L'ús d'altres navegadors d'internet del mercat no garanteix el seu funcionament.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

Requisits a complir:

 • Immobles situats dins el terme municipal d'Igualada.
 • Haver presentat la comunicació prèvia o llicència d'obres per a la col·locació d'instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar entre 1 de gener i 31 de desembre de 2021.
 • Haver executat les obres dins del termini entre 1 de gener i 31 de desembre de 2021.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada. 
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

1. Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant, en cas d'optar per la tramitació presencial.

2. Memòria amb el contingut mínim següent:

 • Descripció del tipus d'actuació a realitzar. Ha de permetre veure que la instal·lació no tindrà impacte visual a la via pública.
 • Fotografia de la coberta, plana o inclinada, on s'ubicarà la instal·lació.
 • Pressupost de la instal·lació a realitzar.
 • Termini d'execució de la instal·lació.

3. En el supòsit que les obres ja s'hagin iniciat, s'haurà d'indicar el núm. de comunicació prèvia o de llicència d'obres.

4. Full de transferència bancària, segons model normalitzat (veure apartat Impresos).

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenança general de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Presentar la sol·licitud al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada amb CITA PRÈVIA (93 803 19 50) o al registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital.
 2. Els Serveis tècnics i jurídics municipals emetran informe sobre la valoració i la idoneïtat de la instal·lació i el compliment dels requisits exigits.
 3. Cada sol·licitant serà notificat individualment de la concessió o denegació de la seva sol·licitud. Alhora també es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament.
 4. El pagament de la subvenció s'efectuarà una vegada realitzada la instal·lació, prèvia presentació, a més tardar, abans del 15 de gener del 2022, d'una fotografia de la instal·lació efectuada, les factures amb els comprovants de pagament i, si escau, la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió davant l'òrgan competent.

Les obres hauran de començar i acabar dins de l'any en que s'atorgui la subvenció, excepte els supòsits recollits a les bases.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net