Tràmit amb certificat Declaració responsable d'obertura d'activitats innòcues - PER HABITATGES D'US TURÍSTIC (HUT)

Aquest tràmit permet a l’interessat posar en coneixement de l’Ajuntament d'Igualada l’inici d’una activitat econòmica innòcua d'habitatge d'ús turístic, de les incloses en l’Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; i, declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa de cèdula d'habitabilitat.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

La propietat o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot presentar?

Durant tot l'any.

Termini:

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 227,96 €.

En cas de canvi de titularitat 113,93 €.

Pagament:

L'Ajuntament lliurarà el full d'autoliquidació de l'import a satisfer, que s'haurà de fer efectiu, de manera immediata, a una de les entitats bancàries de les que figuren en el full d'autoliquidació.

Com es tramita la sol.licitud?

Si el declarant és una persona física pot optar per dues vies de tramitació: presentar la declaració presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet mitjançant aquest tràmit.

Si el declarant és una empresa, ha de fer la tramitació per internet, mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura digitals, a través d'un d'aquests sistemes:

 • Amb el certificat digital propi de l'empresa.
 • Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar a l'empresa.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, IdCAT, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir:

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar de cèdula d'habitabilitat.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

A la declaració, segons la forma de tramitació, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

 1. Imprès del model de declaració responsable d'habitatge d'ús turístic, degudament emplenat i signat.
 2. Dades identificatives de la propietat (NIF/CIF).
 3. En el cas que la presentació de la declaració sigui per part d'un representant, s'ha d'adjuntar: Full d'autorització de representació emplenat i signat correctament (Disponible a l'apartat IMPRESOS).
 4. Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

 1. Identificació de la propietat (còpia escanejada del NIF/CIF).
 2. Còpia escanejada de la Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.
 3. Declaració responsable que l'habitatge ó habitatges disposa/en de cèdula d'habitabilitat i de llur llicència de primera ocupació, si escau.
 4. En el cas que la presentació de la declaració la faci un/una representant, caldrà adjuntar:
 • Còpia escanejada del full d'autorització de representació emplenat i signat correctament (Disponible a l'apartat IMPRESOS).
 • En el cas d'una empresa, també: còpia escanejada del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

 

Normativa

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

Condicions jurídiques de la declaració responsable:

La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat, sota la responsabilitat del seu titular.

L'Ajuntament d'Igualada comunicarà a la Direcció General de Turisme les dades del titular de l'habitatge/s d'ús turístic per a l'obtenció del número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya del/s habitatge/s declarat/s.

La presentació de la declaració implica que presteu el vostre consentiment perquè l'administració pública consulti les dades
necessàries per tramitar l'expedient a les administracions o organismes més avall iniciats amb la finalitat de comprovar que compleix les condicions requerides per accedir-hi al tràmit corresponent i per poder consultar-les durant la vigència de la sol·licitud.

Quan els Serveis tècnics municipals, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable, detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posaran en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de quinze dies, a comptar de la notificació.

La declaració responsable no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

Emplenar i signar la declaració, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé realitzar la tramitació en línea mitjançant aquest tràmit amb certificat digital propi i en el cas d'empresa; amb el certificat digital propi de l'empresa, amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net