Tràmit amb certificat Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a l'adequació d'habitatges buits del parc privat del municipi d'Igualada, a les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i/o eficiència energética exigida per la normativa vigent, mitjançant l'execució d'obres de rehabilitació o reforma i posada al dia de l'interior dels habitatges de manera que aquests puguin destinar-se a lloguer amb preus assequibles.

Tramitació

 Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries d'habitatges buits del parc privat situats en el municipi d'Igualada.S'exclouen les entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària, d'acord amb la legislació mercantil. I també les persones que, per si soles o per mitjà d'un grup d'empreses, siguin titulars d'una superfície útil habitable de més de 1.250 m2.

Quan es pot sol·licitar?

Des del dia 3 de maig fins el dia 31 de juliol de 2021.

Es podran presentar fora d'aquest termini com a màxim fins el 31 d'octubre de 2021 sempre que reuneixin la resta de requisits assenyalats a les bases i a les quals es podrà atorgar subvenció d'existir consignació pressupostària. Tindran caràcter preferent les sol.licituds presentades dins el termini.

Quantia de la subvenció?

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 20.000 € per habitatge. El pressupost protegible està constituït pel pressupost d'execució material de les obres, els honoraris dels professionals tècnics i els costos que, si s'escau, es produeixin per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

Requisits de la persona sol.licitant:

 • Autoritzar l'Ajuntament d'Igualada a inspeccionar l'habitatge, directament o per l'Oficina Local d'Habitatge;obtenir dades del seu estat general; avaluar les actuacions sol.licitades; i, documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d'elaborar l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres. L'informe, un cop elaborat, s'incorporarà d'ofici a l'expedient per l'òrgan instructor.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualada i amb la Seguretat Social.

Requisits de les obres projectades:

 • Han de ser coherents tècnicament en relació amb l'estat de l'edifici i han de garantir les condicions d'habitabilitat i, si s'escau, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica dels habitatges.
 • No poden estar iniciades abans de la data de la inspecció de l'habitatge per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.
 • No han d'estar subjectes a limitacions que impedeixin l'obtenció del títol habilitant corresponent per a la seva execució.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 Les persones sol.licitants han de presentar, juntament amb la sol.licitud, la documentació següent:

1- Documentació jurídicoadministrativa

 1. Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant.
 2. En el cas de persones jurídiques, l'escriptura de constitució i els poders o autorització del representant de l'entitat que signa electrònicament la sol.licitud.

         En el cas de diverses persones propietàries de l'habitatge, l'acord on consti la designació de la persona representant  per a la tramitació de l'ajut, l'aprovació per a executar les obres i el percentatge de participació de cada copropietari en els costos de la rehabilitació.

         En cas de ser usufructuari, autorització del propietari de l'habitatge.

      3.Nota simple actualitzada del Registe de la Propietat relativa a la titularitat de l'habitatge.

      4.Certificació acreditativa conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualada (serà aportada d'ofici pel propi ajuntament) i amb la Seguretat Social.

      5.Declaració responsable, segons model normalitzat, que posi de manifest:

 • Que l'habitatge per al qual demana subvenció està buit, amb indicació del temps que fa que està desocupat.
 • Que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Que no és titular, per si sol o per mitjà d'un grup d'empreses, d'una superfície útil habitable de més de 1.250 m2.

      6.Compromís de destinar l'habitatge rehabilitat a lloguer social durant un període mínim de 5 anys, cas de ser adjudicatari de la subvenció, per a ser arrendat, amb el benentès que, a partir de l'arrendament, la durada del lloguer serà el que s'estableixi en el contracte signat a aquest efecte, d'acord amb la Llei d'arrendaments urbans.

2- Documentació tècnica
 1. Descripció detallada de les obres d'arranjament a realitzar.
 2. Pressupost desglossat de les obres.
 3. Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecta d'arranjament.

3- L'Ajuntament pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol.licitud presentada.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

 1- Actuacions i despeses subvencionables

Són subvencionables les obres d'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat o que les millorin, tal com:

 • La instal.lació d'aigua, gas, calefacció, electricitat, sanejament i d'altres per a l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 • L'arranjament de banys i cuines.
 • La millora de l'aïllament tèrmic o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeix la normativa vigent, inclosos els tancaments de protecció exteriors.
 • El repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: terres, portes, finestres i altres.
 • La supressió de barreres arquitectòniques o l'adaptació dels elements i peces de l'habitatge a la normativa d'accessibilitat.

Les obres hauran de respectar les característiques formals, constructives i cromàtiques dels elements comuns de l'edifici.

2- Criteris de priorització de les sol.licituds.

A l'hora d'atorgar les subvencions, tindran preferència les sol.licituds que compleixin els criteris següents:

 • Les sol.licituds presentades per persones físiques.
 • Les sol.licituds per a fer obres que permetin assolir les condicions d'habitabilitat de l'habitatge.
 • Les sol.licituds per a fer obres de rehabilitació amb menys despesa, per tal de poder distribuir la dotació econòmica de la convocatòria a un nombre més gran d'habitatges.

3- Tràmit pas a pas.

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació.
 2. Els Serveis tècnics municipals o de l'Oficina Local d'Habitatge emetran informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres.
 3. Els Serveis tècnics municipals emetran un informe sobre la concessió o denegació de les sol.licituds presentades.
 4. El regidor de Qualitat Urbana, examinant l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals, atorgarà o denegarà motivadament la subvenció.
 5. Cada beneficiari serà notificat individualment de la concessió o denegació de la seva sol.licitud.

Les obres hauran de començar i acabar dins l'any en què s'atorga la subvenció. L'inici de les obres serà necessàriament posterior a la inspecció de l'habitatge per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.

Abans de l'inici de les obres, caldrà presentar la corresponent comunicació prèvia o sol.licitar i obtenir la llicència d'obres en cas d'edificis catalogats.

L'Ajuntament atorgarà una bestreta del 20% de la subvenció una vegada s'hagi presentat la comunicació prèvia o, si correspon, s'hagi obtingut la llicència d'obres, i prèvia la signatura del compromís d'incloure l'habitatge en el Programa de Mediació per al Lloguer Social.

La resta de l'import de la subvenció serà abonat a mesura que es justifiqui la despresa realitzada mitjançant la presentació a l'ajuntament de les factures i els rebuts corresponents a aquesta, amb la justificació de l'amidament i l'aplicació dels preus unitaris definits.

Finalitzada l'obra dins de l'any en què s'ha atorgat la subvenció, i una vegada disposi de la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, el beneficiari haurà de formalitzar la inclusió de l'habitatge en el Programa de Mediació per al Lloguer Social durant un període mínim de 5 anys a comptar de la data de signatura del contracte d'arrendament.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net