• Petició de casament civil

  Aquest tràmit permet reservar l'Ajuntament per celebrar un casament civil, en els espais habilitats per a tal efecte.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
 • Dades de l'altre/a contraent
 • Dades de la sol·licitud

  Sol·liciten la celebració de matrimoni civil a  l'Ajuntament d’Igualada

  • Els sol·licitants manifesten sota la seva responsabilitat el veïnatge a Catalunya de conformitat amb l’ article 11.a) 4 de la Normativa Reguladora dels matrimonis civils de l’Ajuntament d’ Igualada als efectes establerts al paràgraf 3 lletra b del mateix article i per això, sol·liciten que es realitzi el matrimoni civil dels compareixents fent lectura a l’ article 32.1 de la Constitució Espanyola i a l’article 1 del Codi de Família  aprovat per la Llei 9/ 1998, de 15 de juliol, que assenyala els drets i deures dels cònjuges en concordança amb els articles 66, 67 i 68 del Codi Civil, per trobar-se els contraents subjectes al Dret Civil Català  per tenir veïnatge a Catalunya

 • Documentació
  • Facilitada al Registre Civil

  • Si no fa pagament online