• Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals

  Es podran ajornar o fraccionar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública que siguin titularitat de l’Ajuntament d’Igualada i que la gestió del cobrament correspongui al mateix i estiguin en període voluntari de pagament o be en període executiu sempre i quan, en aquest últim cas, no s’hagi dictat la providència de constrenyiment i s’hagi tramès el deute per al seu cobrament a l’Organisme de la Diputació de Barcelona. Es pot sol·licitar el fraccionament a l’Ajuntament. - Impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues) - ICIO - Taxes - Preus públics - Sancions

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
 • Dades de la sol·licitud
  • -
  • -
  • Sol·licito
  • El fraccionament/ajornament del deute en les condicions següents:

 • Documentació
  • - Balanços (persones jurídiques)
   - Declaració IRPF (persones físiques)

  • Fotocòpies de la nòmina, pensió, atur, ajuts, etc.

  • Fotocòpies rebuts hipoteca, préstecs, col·legis, llum, aigua, etc.

 •  

 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat Gestionar la seva relació amb l'Ajuntament d'Igualada com a obligat tributari.
  Legitimació Obligació legal del responsable (Article 34.1.g de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, General Tributària).
  Destinataris Altres administracions competents en la matèria.
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.