• Justificant de deutes

    Aquest tràmit permet emetre un justificant que acredita que un ciutadà no té pendents tributs o altres ingresso de dret públic, un cop passat el termini voluntari de pagament.

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades del sol·licitant

  • Exposo
  • Demano