• Justificant de béns

    Aquet tràmit permet emetre un justificant de la relació de béns tributaris al municipi d'Igualada dels quals els sol·licitant n'és titular (béns immobles, vehicles, guals...).

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades del sol·licitant
  • Exposo
  • Demano