• Concessió de parada del mercat municipal

  Aquest tràmit dóna dret a ocupar de manera privativa i amb caràcter exclusiu una de les parades del mercat municipal. La concessió pot ser anual o pot ser plurianual (10 anys) de durada fins al final de la concessió (Any 2023). Per aquest motiu s'han redactat un plec de condicions jurídiques i economico-administratives que regulen la concessió sobre diverses parades i magatzem del mercat per tal d'adjudicar en règim de concurrència les parades que actualment hi ha vacants al mercat (Veure plec de condicions).

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
 • Dades de la sol·licitud

 • Documentació
  • Per descarregar la plantilla del document de la sol·licitud de la transferència bancaria vagi aquí

  • Demanar a la Seguretat Social

  • D'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries, expedida en la forma i pels òrgans previstos en el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquesta certificació té una validesa de 6 mesos des de la seva expedició.
   Demanar a Hisenda. 

  • Referit a l'últim exercici o del pagament de l'últim rebut del mateix completat amb una declaració responsable de no trobar-se donat de baixa en la matricula de l'esmentat Impost.
   Demanar a Hisenda

 • Que no estic incurs/a en cap de les prohibicions per a contractar amb l’Administració, assenyalades en l’art. 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

  Alhora,

  ACCEPTO de manera plena el Reglament del Mercat Municipal i les obligacions que d’aquest se’n derivin.

  Per tot això SOL·LICITUO  la concessió d’una parada del mercat municipal, segons les característiques sol·licitades en el formulari de sol·licitud.