• Subvencions en l'àmbit del comerç per a activitats OBLIGADES A TANCAR per l'estat d'alarma

  Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció en l'àmbit del comerç per a activitats que es van veure obligades a tancar per la declaració de l'estat d'alarma, amb l'objectiu de compensar els efectes negatius derivats de la COVID19 i ajudar a la represa, recuperació i reactivació de l'activitat econòmica.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant  • (*Obligatori per totes les persones jurídiques, entitats, col·legiats i per persones físiques que optin per la notificació electrònica)  •  

 • Exposo:


   1. Que l'establiment indicat es va veure obligat a suspendre la seva activitat com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març i Reial decret 465/2020, de 17 de maig).
   2. Que l'establiment indicat està ubicat a peu de carrer o bé pertany al grup d'establiments de serveis professionals assimilats al comerç al detall dels sectors perruqueries i salons d'estètica i bellesa.
   3. Que el titular de l'establiment està al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Agència Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
   4. Que el titular de l'establiment no està incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 • Declaro responsablement:
 • Per tot això, demano


  • Una subvenció per a la represa, recuperació i  reactivació de les seves activitats econòmiques, dirigida a compensar els efectes negatius derivats del COVID-19.

    

 • Documentació que adjunto


  • Model disponible a l'apartat "Impresos". Cal signar-lo (amb el mètode que disposeu, amb certificat digital o signatura manuscrita) i incorporar-lo en aquesta casella.

   Arxius suportats: PDF 

  • El certificat de titularitat bancària és un document que emet el banc a petició del client i que confirma que el compte està registrat al seu nom.

   La sol.licitud d'aquest certificat es fa per internet, fent servir les aplicacions de banca on-line de la majoria d'entitats financeres, i s'obté un document original en format .pdf


 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat Gestionar i tramitar subvencions
  Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.