• Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima"

  La Tarima és l’escola municipal de teatre d’Igualada. Organitza cursos i tallers teatrals per a totes les edats al llarg del curs escolar. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot realitzar els cursos de La Tarima. No és necessària cap formació prèvia per poder apuntar-s'hi.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades de la persona sol·licitant

  Aquesta informació fa referència a la persona que efectua la sol.licitud de preinscripció. Les dades relatives a l'alumne/a cal introduïr-les més avall.

  • Pare/mare/tutor/tutora de l'infant, en el cas de persones menors
  •  Adreça de correu electrònic on rebre informació

  • -
 • DADES DE L'ALUMNE/A


  • -


 • DADES D'INSCRIPCIÓ
  • Grup al que faig la preinscripció de l’Escola Municipal de teatre La Tarima

 • CONFIRMACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ, ATORGAMENT DE PLACES I PAGAMENT
  • Una vegada finalitzat el termini, es comunicarà a totes les persones que hagin realitzat la preinscripció i se’ls informarà de si tenen o no plaça assignada a l'escola municipal de teatre "La Tarima".
    
   1. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, en primer lloc s'atendrà l'alumnat que provinguin del curs anterior si formalitzen la inscripció en el termini establert. Si hi ha més alumnes provinents del curs anterior que places disponibles, es realitzarà un sorteig per assignar les places entre aquestes sol·licituds.
   2. En cas que encara quedin places disponibles després de les preinscripcions de l'alumnat provinent del curs anterior, es realitzarà un sorteig per assignar la resta de places disponibles entre les preinscripcions formalitzades dins del termini establert.
   3. En cas que, fetes aquestes assignacions, algunes persones no poguessin optar a la plaça sol·licitada, se'ls oferirà la possibilitat de recol·locar-se en grups on encara hi hagi places lliures sempre i quan per edat i pedagògicament sigui possible.
   4. Finalitzat el termini de preinscripció i assignades les places a l'alumnat preinscrit, si queden places lliures en alguns tallers, es mantindran obertes les inscripcions fins a completar les places ofertes o fins que pedagògicament es consideri que és factible acceptar nou alumnat.
    
  • IBAN
 • PROCEDIMENT I NORMATIVA DE BAIXA

  Es podran tramitar  baixes  voluntàries sense justificar, però només s’admetran les comunicades per escrit a la Secretaria del centre i amb el corresponent registre d’entrada municipal, mitjançant l’imprès destinat a aquest efecte,  signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor d’edat. 

  Les baixes comunicades abans del dia 21 de cada mes (inclòs), tindran efectes a partir del dia 1 del mes següent. Les baixes comunicades a partir del dia 21 del mes, no tindran efectes a partir del mes següent, sinó del posterior a aquest.

  Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol•licitud en aquest sentit, l’Ajuntament d’Igualada analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de pagament.
   

  • Declaro que conec i accepto el procediment i la normativa de baixes de l'Escola Municipal de teatre La Tarima

 • Alumnes majors d'edat-AUTORITZACIÓ
  • Autoritzo al centre a publicar fotografies o vídeos i enregistraments sonors corresponents a activitats de l'escola, sense que s'entengui vulnerat el meu dret a la imatge, reconegut per la Constitució i per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
    
 • Alumnes menors d'edat-AUTORITZACIÓ pare/mare/tutor/a
  • Autoritzo al/la meu/meva fill/filla a participar en les activitats objecte d'inscripció; i, prendre les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin convenient aplicar en cas d'urgència sota la direcció facultativa pertinent; usar un vehicle privat per a desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica;i, efectuar-li petites cures per part dels responsables de l'activitat.

  • Autoritzo al centre a publicar fotografies o vídeos, i enregistraments sonors corresponents a activitats escolars en què aparegui el meu fill/filla, sense que s'entengui vulnerat el seu dret a la imatge, reconegut per la Constitució i per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

  • Autoritzo a assistir a les sortides que organitzi l'escola de teatre.


 • Documentació que adjunto

  Adjunteu a continuació els documents obligatoris, i tots aquells que vulgueu aportar addicionalment. El format d'arxius admès és el PDF

  • - Imprès per a realitzar la domiciliació dels càrrec al vostre compte (podeu trobar-lo en la secció "Impresos" d'aquest tràmit), emplenat i signat pel titular del compte de domiciliació. En format .pdf

  • Arxius suportats: PDF.

 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat Atendre la sol·licitud i gestionar la inscripció de l'OAMEAI i els serveis relacionats que ofereix
  Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
  Destinataris Les dades no es cediran a tercers.
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.