• Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" curs 2023/2024

  La Tarima és l’escola municipal de teatre d’Igualada. Organitza cursos i tallers teatrals per a totes les edats al llarg del curs escolar. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot realitzar els cursos de La Tarima. No és necessària cap formació prèvia per poder apuntar-s'hi.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades de la persona sol·licitant

  Aquesta informació fa referència a la persona que efectua la sol.licitud de preinscripció. Les dades relatives a l'alumne/a cal introduïr-les més avall.

  • Pare/mare/tutor/tutora de l'infant, en el cas de persones menors
  •  

  •  

  •  Adreça de correu electrònic on rebre informació

  • -

    

 • DADES DE L'ALUMNE/A

   


  •  


  • -

      •  

 • DADES D'INSCRIPCIÓ

   

  • Grup al que faig la preinscripció de l’Escola Municipal de teatre La Tarima

 • CONFIRMACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ, ATORGAMENT DE PLACES I PAGAMENT

   

  • Una vegada finalitzat el termini, es comunicarà a totes les persones que hagin realitzat la preinscripció i se’ls informarà de si tenen o no plaça assignada a l'escola municipal de teatre La Tarima.
    
   L’atorgament de places es farà per rigorós ordre de preinscripció fins a completar-se les places disponibles a cada grup.
    
   Les preincripcions que no hagin obtingut plaça quedaran ordenades segons ordre de recepció en una llista d’espera.
    
   En funció de les inscripcions i de les edats de les persones inscrites, es podran adaptar les grups d'edat, prèvia comunicació de l'alumnat.
    
  •  

  • IBAN

    

 • PROCEDIMENT I NORMATIVA DE BAIXA

  Es podran tramitar  baixes  voluntàries sense justificar, però només s’admetran les comunicades per escrit a la Secretaria del centre i amb el corresponent registre d’entrada municipal, mitjançant l’imprès destinat a aquest efecte,  signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor d’edat. 

  Les baixes comunicades abans del dia 21 de cada mes (inclòs), tindran efectes a partir del dia 1 del mes següent. Les baixes comunicades a partir del dia 21 del mes, no tindran efectes a partir del mes següent sinó del posterior a aquest.

  Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol•licitud en aquest sentit, l’Ajuntament d’Igualada analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de pagament.
   

  • Declaro que conec i accepto el procediment i la normativa de baixes de l'Escola Municipal de teatre La Tarima

 • Alumnes majors d'edat-AUTORITZACIÓ

   

  • Autoritzo al centre a publicar fotografies o vídeos i enregistraments sonors corresponents a activitats de l'escola, sense que s'entengui vulnerat el meu dret a la imatge, reconegut per la Constitució i per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
    
  •  

  •  

 • Alumnes menors d'edat-AUTORITZACIÓ pare/mare/tutor/a
  • Autoritzo al/la meu/meva fill/filla a participar en les activitats objecte d'inscripció; i, prendre les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin convenient aplicar en cas d'urgència sota la direcció facultativa pertinent; usar un vehicle privat per a desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica;i, efectuar-li petites cures per part dels responsables de l'activitat.

  • Autoritzo al centre a publicar fotografies o vídeos, i enregistraments sonors corresponents a activitats escolars en què aparegui el meu fill/filla, sense que s'entengui vulnerat el seu dret a la imatge, reconegut per la Constitució i per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

  • Autoritzo a assistir a les sortides que organitzi l'escola de teatre.


 • Documentació que adjunto

  Adjunteu a continuació els documents obligatoris, i tots aquells que vulgueu aportar addicionalment. El format d'arxius admès és el PDF

  • - Imprès per a realitzar la domiciliació dels càrrec al vostre compte (podeu trobar-lo en la secció "Impresos" d'aquest tràmit), emplenat i signat pel titular del compte de domiciliació. En format .pdf

  • Arxius suportats: PDF.

 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat Atendre la sol·licitud i gestionar la inscripció de l'OAMEAI i els serveis relacionats que ofereix
  Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
  Destinataris Les dades no es cediran a tercers.
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.