Tràmit informatiu Llicència de parada al mercat de venda no sedentària d'Igualada

Aquest tràmit permet obtenir el permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació d'una parada al mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada, que es dur a terme setmanalment, els dimecres i els dissabtes.

El nombre màxim de mòduls que podrà sol·licitar l'interessat és de 4 i per a l'exercici d'una única activitat. Tot això, amb el benentès que el nombre màxim de mòduls que pot integrar una parada és de 4, és a dir, que la parada pot fer, com a màxim, setze (16) metres lineals.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques, amb plena capacitat d'obrar, que compleixin els requisits demanats.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Forma d'adjudicació

En el decurs del primer semestre de l'any 2015, es va procedir a la licitació  en règim de lliure concurrència de les parades vacants, d'acord amb les bases aprovades; i, atès que han restat parades vacants, es pot procedir a la seva adjudicació directa fins el dia 25 d'agost de 2016. Arribada aquesta data, es procedirà a aprovar unes noves bases i a convocar una nova licitació en règim de pública concurrència.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

S'ha de pagar una taxa per metre lineal i dia de mercat:

 • 2,25 € per espai destinats a venedors ambulants, per metre lineal i dia de mercat.
 • 1,85 € per espais destinats als agricultors que són fixos al mercat d'Igualada i comarca per a la venda de la seva pròpia collita.
 • 1,20 € per espais destinats als agricultors que són eventuals d'Igualada i comarca per a la venda de la seva pròpia collita.

Pagament:

A pagar per domiciliació bancària cada trimestre.

Requisits a complir

a) Quan es tracti d’una persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.

b) Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.

c) Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda i amb l’Ajuntament d’Igualada.

e) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquesta.

f) Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

h) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre i any.

i) Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.

j) No ser titular d’una parada que compti amb 4 mòduls, és a dir, amb 16 metres lineals, en el mercat de venda no sedentària d’Igualada, atès que el nombre màxim de mòduls que pot integrar una parada és de 4, és a dir, que la parada pot fer, com a màxim, setze (16) metres lineals.

k) Tampoc podran optar a la llicència les persones que hagin estat sancionades per la comissió de faltes que comportin la pèrdua d’aquesta, l’any anterior a la sol·licitud.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

EN TOTS ELS CASOS:

a) Model de sol·licitud degudament emplenat.

b) Document Nacional d'Identitat de la persona física que concorre a aquesta licitació en nom individual, o altre document que reglamentàriament el pugui substituir. En cas d'actuar mitjançant un representant, el document públic que acrediti l'esmentada representació validat, a l'efecte, pel Secretari de la Corporació o Tècnic competent. La validació es podrà realitzar d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada, si no es presentés pel licitador.

c) Document acreditatiu d’estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.

d) Documentació acreditatiu d’estar al compliment de les obligacions tributaries amb Hisenda i de no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament d’Igualada.

e) Documentació acreditativa d’estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquesta.

f) Documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

g) Assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre i any, i rebut pagat de l’anualitat corresponent.

h) 2 fotografies de la instal·lació.

A MÉS:

Si es tracta de comerciants extracomunitaris, document acreditatiu que està en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.

En el cas de persones jurídiques a més s’haurà d’acreditar:

1. Escriptura de constitució i en el seu cas de modificació, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest registre sigui legalment exigible. Si no ho fos, escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.

2. L'apoderament del representant o representants de la persona jurídica en qüestió haurà d'acreditar-se mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil o, en el seu cas, recollir-se en els respectiu estatuts. Aquest poder haurà de ser validat pel Secretari General de l'Ajuntament o Tècnic competent .La validació es podrà realitzar d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada, si no es presentés pel licitador.

3. Referència al nom, domicili i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de la societat que vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta.

En el cas de cooperatives:

1. Escriptura de constitució i dels estatuts pels quals es regeix, inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya si el seu àmbit es limita a Catalunya, o en el Ministeri de Treball i Seguretat Social si s’estén a més d’una comunitat autònoma.

2. Acreditació que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.

3. Referència al nom, domicili i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de la societat que vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.ç
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reglament regulador del mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada
 • Bases per a l'atorgament d'autoritzacions o llicències de parades al mercat de venda no sedentària d'Igualada.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu la documentació que s'indica.
2. L'Ajuntament us farà arribar al notificació i us domiciliarà els rebuts a l'entitat bancària corresponent cada trimestre.
 

Termini de resolució:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net