Tràmit informatiu Bonificacions i reduccions de la taxa de recollida d’escombraries domèstiques

Aquest tràmit permet a les persones empadronades al municipi i que compleixen determinats requisits indicats en les ordenances fiscals municipals de l'any en curs, gaudir d’una bonificació en la taxa de recollida d’escombraries del domicili habitual.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 1 al 26 de febrer de 2021.

Com presentar la sol·licitud?

Per presentar la sol·licitud abans s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

El/la sol·licitant ha d'estar empadronat al domicili pel qual es demana l'exempció a Igualada.

Segons el cas, hauran de complir els requisits indicats a continuació:
Per a tots els casos:

 •  El/la sol·licitant i tots els membres que estiguin empadronats al domicili pel qual es demana l'exempció han de ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d'una PNC.

S'exceptua el cas en què qui convisqui i no compleixi aquestes condicions siguin fills menors de 16 anys o tutelats.

 • No ser propietaris d'altres béns immobles, excepte, si és el cas de l'habitatge - i el pàrquing vinculat - per al qual es demana la bonificació.

Per la reducció del 99% de taxa:

 • Si l'habitatge és d'un sol resident, els seus ingressos han de ser d'una quantia inferior o igual al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs (SMI = 950,00 € ).
 • Si l'habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 1,5 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs (1,5 SMI = 1.425,00 €  ).
 • Si l'habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 1,65 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs (1,65 SMI = 1.567,50 € ).

Per la reducció del 50% de la taxa:

 • Si l'habitatge és d'un sol resident, els seus ingressos han de ser 1,5 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs (1,5 SMI = 1.425,00 € ).
 • Si l'habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs (2 SMI= 1.900,00 € ).
 • Si l'habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2,25 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs (2,25 SMI = 2.137,50 € ).

No tenir deutes amb l'Ajuntament d'Igualada.

(En tot cas, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que obtinguin totes les persones que, en el Padró Municipal, figuren com a residents de l'habitatge per al qual se sol·licita la bonificació, excepte els percebuts per raó de l'aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència).

Formes de tramitació

 • Presencial

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  Horari:

  De dilluns a dijous de les 9:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festius de les 9:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar són:

1. DNI original

2. En el cas del llogaters: document on constin el nom i els cognoms del propietari de l'habitatge: rebut de lloguer, contracte de lloguer, etc.

3. Qualsevol altre document acreditatiu d'alguna de les circumstàncies previstes als articles 6.1. de l'ordenança reguladora de la taxa per a la recollida d'escombraries.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu i signeu la sol·licitud i presenteu-la a l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament procedirà a resoldre la vostra sol·licitud.
3. En cas que la resolució sigui estimatòria la bonificació s'aplicarà directament sent d'aplicació en l'exercici següent a aquell en què s'hagi demanat el benefici fiscal a no ser que la sol·licitud s'hagi fet abans de la finalització del termini voluntari de recaptació.

En tot cas, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que obtinguin totes les persones que, en el Padró Municipal, figuren com a residents de l'habitatge per al qual es sol·licita la bonificació, excepte els percebuts per raó de l'aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net