Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Confirmació dels ajuts per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol curs 2020/2021

Aquest tràmit permet confirmar la sol.licitud de l'ajut per a usuaris del servei de menjador de les escoles bressol en el curs escolar 2020/2021, que durant el curs anterior han estat beneficiàries del mateix ajut convocat pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada o bé han estat beneficiaris dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d’estiu.
 • Pot ser beneficiària de l'ajut la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l'import del menjador escolar.
 • L’import de l’ajut destinat al menjador serà de 3 euros per àpat efectivament realitzat a la llar per cada infant. Això no obstant, per al menjador de les escoles bressol municipals l’ajut serà de 5 euros.
 • L'ajut serà per usuari del servei de menjador però l'Ajuntament l'aboranarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l'import en el rebut corresponent.
 • Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts, excepcionalment, quan es sol·liciti de manera justificada. En tot cas, es pot compactar en períodes setmanals (tres dies a la setmana) durant el curs, i no acumular-la uns mesos.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones que durant el curs 2019-2020 han estat beneficiàries d’un dels ajuts convocats pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada o han estat beneficiaris dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d’estiu 2020, i que confirmin que la seva situació econòmica no ha millorat, tenen dret a sol.licitar l’ajut.

IMPORTANT: Si no heu estat beneficiaris d’un dels ajuts convocats pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada o no heu estat beneficiaris dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d’estiu, heu d'anar directament al tràmit de sol.licitud d'ajut per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol curs 2020/2021. Clicar en aquest ENLLAÇ PER ACCEDIR-HI.

Quan es pot sol·licitar?

Des del 6 fins al 24 de juliol de 2020.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La sol.licitud de confirmació es realitza de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar".

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la confirmació en línia, es podrà presentar la confirmació de la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir

a) Estar matriculat a una escola bressol d’Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que assisteix a la llar i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

 • famílies de 2 membres computables: 19.919 euros
 • famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
 • famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
 • famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
 • famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
 • famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
 • famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal del que es puguin obtenir les dades. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal referit i l’actual.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut un volum de facturació superior a 130.000,00 euros, en el darrer any fiscal.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

e) A més, per obtenir l’ajut de menjador cal ser usuari habitual d’aquest servei. S’entén per usuari habitual aquell que, com a mínim, utilitza el servei de menjador la meitat més un dels dies possibles cada mes.

Si no es compleix aquest requisit durant el curs sense ser per causa justificada (prioritàriament per una raó de salut) es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut de forma automàtica, prèvia audiència de la persona interessada. Dos mesos sense la utilització habitual del servei de menjador suposa l’incompliment del requisit de ser usuari habitual.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la confirmació de la sol·licitud telemàticament o presentar la confirmació de la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La sol.licitud serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. L'ajuda s’abonarà directament al centre per tal que aquest faci el descompte de l’import en el rebut corresponent.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net