Tràmit amb certificat Subvencions reintegrables per al foment de l'activitat econòmica per la incidència del COVID 19.

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció de caràcter reintegrable per reprendre o adaptar la seva activitat econòmica pels efectes causats per la pandèmica del COVID 19.

 En tot cas, aquestes ajudes estan limitades als establiments on es desenvolupen les activitats indicades sempre que compleixin les dues condicions següents:
• Que durant l'exercici 2019 no hagin superat la facturació de 700.000 euros.
• Que en la data inicial de sol•licitud de la subvenció tinguin menys de deu treballadors.

Tramitació

 Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat comercial minorista, serveis professionals no essencials que requereixin l’obertura al públic d’establiments o locals i activitats de restauració, que generin activitat econòmica al municipi d’Igualada, que hagin vist suspesa o paralitzada la seva activitat per raó de l'estat d'alarma i que hagin de fer front a despeses extraordinàries per a reprendre o adaptar l'activitat econòmica del seu establiment.

Quan es pot sol·licitar:

Del 15 de juny al 10 de juliol de 2020

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Si el sol·licitant de la subvenció és una persona física pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50, o bé trucar a IG- NOVA EMPRESA al telèfon 93 805 04 09.

Si el sol·licitant és una empresa o entitat sense ànim de lucre, ha de fer la tramitació per internet, mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

EMPRESES
a) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b) Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
a) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b) Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.


Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i també podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir:

a) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament d’Igualada i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
b) Disposar de la llicència d’activitat o haver fet la corresponent comunicació de l’activitat a l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent.
c) Disposar d’un projecte -tal com es defineix en la base 10.C- que estigui valorat en un mínim de 1.200 euros en despesa elegible corresponent a un o més dels conceptes establerts en la base tercera, tot això juntament amb la justificació de la necessitat de fer la despesa conforme la finalitat d’aquests ajuts.
d) obtenir un mínim de 5 punts dels criteris de l’article 7.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

 De caràcter administratiu:

a) Quan no coincideixi amb la persona sol•licitant perquè no es tracti d’un empresari individual, identificació de la persona o entitat beneficiària, amb expressió del seu NIF. En aquest sentit, s’haurà d’aportar l’escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d’inscripció d’aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals, per a les societats cooperatives o altre registre que legalment correspongui. En el cas de societats civils i comunitats de béns, acta de protocol•lització del document privat de constitució davant notari o legitimació notarial de les signatures del contracte de constitució.

b) En el cas que el sol•licitant actuï en representació d’una persona jurídica, la documentació que acrediti aquesta representativitat.

c) Document d'alta de la declaració censal (model 036/037) que acrediti que l’activitat compleix els requisits de la convocatòria i que es troba en el municipi d’Igualada. d) Informe CIRBE /informe ASNEF.

e) Imprès de transferència bancària, segons model normalitzat.

f) Documentació que acrediti que la facturació de l’activitat econòmica del exercici 2019 no supera els 700.000 euros.

De caràcter valoratiu:

a) Projecte d’actuació que contindrà: (1) Memòria de l’actuació que es vol portar a terme i justificació de la seva necessitat per reprendre o adaptar la seva activitat a les circumstàncies generades pel Covid-19 i (2) Pressupost econòmic justificat de l’actuació descrita en despesa elegible corresponent a un o més dels conceptes establerts en la base tercera, que tingui un import mínim de 1.200 euros.

b) Informe de vida laboral de l’empresa emès en el transcurs del mes de juliol del 2020, que inclogui el codi CDR de verificació.

c) Quan s’escaigui, el certificat de discapacitat del/s treballador /s.
 

Normativa

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada 
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

Observacions

Tràmit pas a pas:

• Emplenar la sol•licitud correctament, adjuntant tota la documentació necessària i presentar-la conforme a la descripció que figura en “formes de tramitació”.
• Les sol•licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada o electrònicament al Registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada.

Observacions:

Aquesta línea és nova. Els que tindran més puntuació per a obtener l’incentius serán les activitats de Comerç i restauració i totes aquelles que estiguin ubicades a peu de carrer.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net