Tràmit amb certificat Selecció d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL

Aquest tràmit permet accedir a la selecció de personal mitjançant concurs d'oposició en el torn lliure de 1 plaça d'Educador/a Social, incloses en l'oferta pública d'ocupació de 2018.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 15 de gener al 3 de febrer de 2020 (els dos inclosos).

Termini:

Les sol·licituds es podran presentar fins al 3 de febrer de 2020

Quin cost té?

Drets d’exàmen: 30,40 €

El pagament dels drets d'examen es pot fer efectiu a la caixa de l'Ajuntament o bé mitjançant un gir postal o telegràfic o una transferència bancària al número de compte que es relaciona:

BBVA     ES18 0182 6035 41 0201619351

En aquest cas és molt important fer constar el nom i cognoms de la persona interessada, DNI, concepte del pagament i plaça.

Requisits a complir:

a) Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure apartat 3.1 b) de les Bases de la Selecció) o estrangers amb residència legal a Espanya (veure apartat 3.1 c) de les Bases de la Selecció).

b) Tenir com a mínim 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació legalment establerta.

c) Garantir una capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents.

d) No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. En qualsevol dels casos, aquesta acreditació es realitzarà mitjançant jurament o promesa.

e) Abonar l'import dels drets d'exament establert en 30,40 €.

f) Estar en possessió de la titulació exigible per a l’ingrés a efectes de la convocatòria que és la següent:

 • Grau o diplomatura en Educació Social

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud d’oposició complimentada (Instància i document "Annex 1").

Fotocòpia o còpia escanejada de la següent documentació:

 • DNI aspirant.
 • Justificant acreditatiu d'haver abonat els drets d'examen que són 30,40 € (veure les bases)
 • Titulació exigida (veure les bases)
 • Certificat de coneixements de nivell C1 de català o de la titulació d'equivalència (veure les bases)

En el cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català exigit haurà de superar la prova de coneixements de la llengua catalana del mateix nivell requerit.

 • Declaració responsable de no haver estat condemnat/ada per delictes sexuals (model disponible a la secció "Impresos").

En el cas que el tràmit es presenti telemàticament s'haurà d'adjuntar al forumulari la documentació sol·licitada en format PDF o escanejada en blanc i negre o escala de grisos.  La documentació escanejada es desarà en format PDF.

Els documents acreditatius dels mèrits avaluables només els hauran de presentar aquells/es aspirants que hagin superat la fase d'oposició, en el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació dels resultats de l'últim exercici de la fase d'oposició (veure bases)

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Observacions

Els aspirants que hagin superat les proves selectives, però que no hagin estat seleccionats/des, passaran a formar part d’una borsa de treball, per un període de tres anys a comptar des de la data que finalitza la selecció amb l'objectiu de cobrir les necessitats de personal, laboral de l'Ajuntament d'Igualada, amb la mateixa o similar categoria que la plaça convocada, estigui o no prevista en plantilla i sempre que les necessitats es produeixin al llarg del termini esmentat.

Tràmit pas a pas 

1. Per evitar les cues d'espera us recomanem que truqueu a l'Ajuntament d'Igualada, durant el període de presentació de les sol·licituds, per demanar hora per presentar la sol·licitud i la documentació necessària en hores d’atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

2. En el cas de la tramitació electrònica, caldrà juntament amb el formulari omplert, adjuntar la documentació sol·licitada en format PDF o escanejada. La documentació escanejada es farà en blanc i negre o escala de grisos i es desarà en format PDF.

3. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en el seu cas el termini d’esmenes, es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/seu-electronica) la llista d’ admesos i exclosos, el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves i els membres del Tribunal. (servirà de notificació per l’interessat).

4. Realització dels exercicis.

5. Les qualificacions es faran públiques el mateix dia i si no fos possible, l'endemà en que s'acordin i seran exposades al tauler d'Edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Igualada i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament d'Igualada.

6. Un cop acabat el procès de selecció, es publicarà un últim anunci amb el resultat final, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/seu-electronica).(servirà de notificació per l’interessat).

 

Per a més informació consulteu les bases de la selecció.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net