Tràmit amb certificat Subvencions per cursar estudis de Grau i Postgraduació Universitària. Curs 2019-20

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de les subvencions de l'Ajuntament d'igualada que tenen com a objectiu donar suport econòmic per cursar estudis de Grau i Postgraduació Universitària per mitjà d'una quantia que ajudi a cobrir el seu pagament.

L’import dels ajuts dependrà del nombre de crèdits matriculats i aprovats, en el sentit següent:
- De 30 a 59 crèdits aprovats el curs de la convocatòria:màxim de 500 euros de beca
- Més de 60 crèdits aprovats el curs de la convocatòria: màxim de 800 euros de beca
 

Tramitació

Qui ho pots sol·licitar?

Els i les estudiants, empadronats/ades a Igualada, que cursin estudis universitaris de grau i de postgraduació corresponents als nivells: 2 (grau universitari) i 3 (màster universitari) i que hagin aprovat un mínim de 30 crèdits en aquest mateix curs. 

Queden exclosos els crèdits de nivell 4 (doctorat).

Quan es pot sol·licitar?

Del 20 de juliol al 23 de setembre de 2020

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Les sol·licituds es tramitaran preferentment de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar amb certificat", amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la tramitació en línia, es podrà presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir:

 • Haver estat estudiant matriculat en el curs que estableixi la convocatòria en estudis de grau i postgraduació universitària corresponents als nivells 2 (grau universitari) i 3 (màster universitari) i haver aprovat 30 crèdits en aquest mateix curs.
 • Figurar d'alta en el Padró municipal d'habitatnts d'Igualada des de sis mesos abans de la data de convocatòria d'aquests ajuts.

Criteris d'atorgament:

Els ajuts s'atorgaran en primer lloc a estudiants/es afectats econòmicament, ja sigui personalment o algun membre de la seva unitat familiar per la crisi sanitària de la Covid-19:

 • Per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)
 • Per ser titular d'una activitat paralitzada segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d'estat d'alarma (art. 10 i el seu annex) amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març (apartat dos), Ordre/SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió de l'apertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, Resolució SLT/719/2020, de 12 de març del govern de la Generalitat de Catalunya, en relació al tancament de tots els centres i serveis d'educació de Catalunya i qualsevol altre dictada pel Govern de l'Estat i de la Generalitat en relació a la suspensió i/o paralització d'activitats.
 • Per estar en situació d'atur el dia abans de la convocatòria.

Si feta la proposta d'atorgament per a les persones sol·licitants que acrediten alguna de les situacions anteriors queda crèdit pressupostari suficient, es podran atorgar ajuts a la resta d'estudiants que compleixin els requisits generals.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

A la sol·licitud, segons forma de tramitació, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Matrícula dels estudis universitaris de grau o postgraduació univeristària del curs pel qual es convoca amb detall de les assignatures i crèdits perls quals s'ha fet la matrícula i certificat de les qualificacions obtingudes.

- Full de sol·licitud de transferència bancària (veure apartat "Impresos").

- En el cas que s'al·legui, documentació fefaent per acreditar la situació d'afectació econòmica per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 o la d'estar en situació d'atur el dia abans de la convocatòria, segons la base cinquena.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

- Còpia escanejada de la matrícula dels estudis universitaris de grau i de  postgraduació universitària amb detall de les assignatures i crèdits pels quals s’ha fet la matrícula i certificat de les qualificacions obtingudes.

- Còpia escanejada del full de transferència bancària (veure apartat "Impresos").

- En el cas que s'al·legui, còpia escanejada de la documentació fefaent per acreditar la situació d'afectació econòmica per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 o la d'estar en situació d'atur el dia abans de la convocatòria, segons la base cinquena.

Normativa

OBLIGACIONS

 • La condició de beneficiari podrà obtenir-se malgrat no es compleixin els requisits establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
 • Si l’Ajuntament te coneixement d’aquest fet sense que el beneficiari ho hagi posat en coneixement de l’Ajuntament, aquest exigirà el reintegrament de la totalitat de la subvenció.

 

Observacions

 Tràmit pas a pas:

 1. Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre ó bé realitzar la tramitació en línea.
 2. Un òrgan col.legiat instruirà l’expedient i emetrà informe.
 3. La Regidora delegada resoldrà motivadament els ajuts en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds i cada beneficiari serà notificat individualment. Es publicarà la resolució al Portal de transparència de l’Ajuntament.
 4. En el cas de resultar beneficiari de la beca el pagament es farà una vegada s’hagi concedit la subvenció, preferentment a través de xec bancari.

L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici l’empadronament de l’estudiant beneficiari.

En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament d’Igualada en el darrer any, i s’indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de la seva petició.

Els beneficiaris tenen l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui realitzar l’Ajuntament en ordre a verificar el compliment i efectivitat de les condicions determinants de la concessió de l’ajut.

Els sol·licitants hauran d’informar d’altres subvencions que hagin sol·licitat i, en el seu cas, obtingut per al mateix objecte (matrícula).

En el cas que, per raó de la disponibilitat pressupostària, no es pugui fer front al total de sol·licituds que compleixin els requisits, l’import de les subvencions quedarà reduït proporcionalment amb la disponibilitat pressupostària de la partida corresponent.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net