Tràmit amb certificat Subvencions de foment a la consolidació d'una activitat econòmica que ha estat posada en marxa per part de treballadors/es autònoms/es

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de subvenció per la consolidació d'una activitat econòmica que ha estat posada en marxa per part de treballadors/es autònoms/es.

Els beneficiaris seran les persones desocupades que es van incorporar al món laboral com a empresaris individuals i que van causar alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) des de l'1 de gener a 31 de desembre de 2017, amb el compromís que mantindran aquesta alta, com a mínim, fins a 31 de desembre de 2020.

L'Ajuntament d’Igualada subvencionarà la quota mensual del RETA a pagar durant el tercer any des de l'alta al RETA, a raó de 50€ mensuals, un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 500€.

Aquests percentatges de subvenció podran variar a la baixa, segons sigui el nombre de sol·licituds aprovades i la disponibilitat econòmica resultant.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física interessada, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 8 de juny al 3 de juliol de 2020

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

De conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació electrònica és obligatòria en el cas, entre d'altres, de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris.

Si és imprescindible presentar la sol·licitud de manera presencial s'ha de fer demanant CITA PRÈVIA a l'Ajuntament d'Igualada trucant al 93 803 19 50 o a Ig-Nova Empresa trucant al 93 805 04 09.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i també podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits bàsics a complir:

a) Ser persona física desocupada que s'hagi donat d'alta d'autònom entrel'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

b) Que l’alta d’autònom es mantingui fins a 31 de desembre de 2020 ininterrompudament.

c) L'activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altre activitat per compte d'altri.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

A la sol·licitud, segons forma de tramitació, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:
 1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant, que actua amb caràcter propi.
 2. Informe de vida laboral que acrediti l’estat previ com a demandant d’ocupació. Podeu obtenir l'informe a la seu electrònica de la Seguretat Social i caldrà que incorpori el corresponent codi segur de verificació. Aquest informe haurà de contenir l’historial des de sis mesos abans de la data d’alta al RETA i fins a la data d'inici del termini de convocatòria.
 3. Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037) on hi consti que el lloc de realització de l’activitat és en el municipi d’Igualada.
 4. Alta inicial en el RETA formalitzada durant l'any 2017.
 5. Rebut del pagament de les quotes mensuals continuades del RETA que s’hagin fet efectives des del 25è mes a comptar de la data d'alta al RETA fins al 36è mes o, en cas de no haver-se complert encara el 36è mes, fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 6. Imprès de la instància d'autorització de transferència bancaria amb les dades bancàries del compte on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció (si no s'ha s'ha rebut cap subvenció de l'Ajuntament d'Igulada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari).
 • TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
 1. Còpia escanejada de l'informe de vida laboral que acrediti l’estat previ com a demandant d’ocupació. Podeu obtenir l'informe a la seu electrònica de la Seguretat Social i caldrà que incorpori el corresponent codi segur de verificació. Aquest informe haurà de contenir l’historial des de sis mesos abans de la data d’alta al RETA i fins a la data d'inici del termini de convocatòria.
 2. Còpia escanejada de la declaració censal d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037) on hi consti que el lloc de realització de l’activitat és en el municipi d’Igualada.
 3. Còpia escanejada de l'alta inicial en el RETA formalitzada durant l'any 2017.
 4. Rebut escanejat del pagament de les quotes mensuals continuades del RETA que s’hagin fet efectives des del 25è mes a comptar de la data d'alta al RETA fins al 36è mes o, en cas de no haver-se complert encara el 36è mes, fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 5. Adjuntar la instància d'autorització de transfarència amb les dades bancàries del compte on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció (si no s'ha s'ha rebut cap subvenció de l'Ajuntament d'Igulada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari).

L'Ajuntament d'Igualada farà la consulta que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualadai de les seves obligacions amb la Seguretat Social. En cas que no ho autoritzi, ho haurà d'indicar expressament i aportar el correponent certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada 
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

 *La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i reguladores i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre (al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada ó a Ig-Nova Empresa), ó bé realitzar la tramitació en línea, amb certificat digital propi.

2. En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà i s'adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu.

3. Aquest acord serà notificat a l'interessat. Així mateix, en la seu electrònica de l'Ajuntament (www.seu.cat/igualada) es publicarà l'acord íntegre de resolució de la convocatòria.

4. Justificació: Les despeses s'han de justificar mitjançant els rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el RETA.

 • La subvenció es podrà justificar en els dos períodes que s’assenyalen o bé d’una sola vegada si el beneficiari ja ha complert amb la totalitat de pagaments objecte d’aquesta subvenció.
  Els terminis per la seva presentació seran els següents:
  a) El primer període comprendrà la justificació de les despeses de les quotes a la Seguretat Social que hagi abonat, des del 25è mes fins al moment de la presentació de la sol·licitud de subvenció.
  b) El segon període comprendrà les quotes restants, fins al compliment  de la 36a mensualitat de la quota del RETA.

5. En el supòsit de resultar beneficiari, l'import de la subvenció s’abonarà en un sol pagament si en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció ja s'ha justificat la totalitat de l'import subvencionat. En cas contrari, s'abonarà en dos pagaments, el primer comprendrà l'import justificat en la sol·licitud i el segon la part restant.

 • El primer pagament de la subvenció es realitzarà en un termini màxim de tres mesos, un cop aprovat l'atorgament de subvencions i conforme als imports determinats en la clàusula 4.
 • El segon pagament de la subvenció es realitzarà abans del 31 de desembre de 2020, prèvia acreditació del pagament de les quotes.

Observacions:

Aquesta línia ha canviat totalment respecte l'edició de l'any anterior. Ara s'està ajudant a l'autònom en el seu tercer any d'activitat.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net