Tràmit amb certificat Selecció d'un/a monitor/a d'anglès de tallers artístics per l'Estiuart 2018/ de l'Escola d'Art Gaspar Camps

Aquest tràmit permet accedir a la selecció de personal mitjançant concurs oposició per la contractació laboral temporal per obra o servei determinat a jornada parcial de 25 hores setmanals, pel servei d'un/a monitor/a d'anglès de tallers artístics per l'Estiuart 2018 de l'Escola d'Art Gaspar Camps.

Les activitats s’iniciaran del 2 al dia 22 de juliol de 2018 aproximadament. La jornada serà parcial de 25 hores setmanals, de matí, però adaptada a les necessitats del servei de l'Estiuart de l'Escola d'Art.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 15 de març de 2018 al dia 4 d'abril de 2018.

Com a pas previ a la presentació d'Instàncies es faran sessions informatives a tothom que ho desitgi on s'explicarà el funcionament de tot el procés selectiu i es respondran els dubtes que puguin sorgir. Per venir a les sessions informatives i/o presentar les instàncies cal trucar al telèfon de l'Ajuntament d'Igualada 93 803 19 50 i demanar hora (cita prèvia).

Termini:

Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 4 d'abril de 2018.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure apartat 5 a) II de les Bases de la Selecció) o estrangers amb residència legal a Espanya (veure apartat 5 a) III de les Bases de la Selecció).
 • Tenir com a mínim 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació legalment establerta
 • Garantir una capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents
 • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. 
 • No haver estat condemnat/da per sentència per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d'éssers humans.
 • Estar en possessió dela titulació següent:

Graduat escolar o equivalent

Certificat de nivell avançat EOI o First Certificate Cambridge o Certificat Equivalent al nivell B2 d'anglès del marc comú europeu de referència per a les llengües.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

  El tràmit s'ha de realitzar en línia. Premeu"Tramitar amb certificat".

   

Documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud d’oposició complimentada i declaració responsable de no haver estat condemnat per delictes sexuals (veure apartat impresos).

2. Original i fotocòpia de les dades identificatives de la persona interessada (DNI), o bé dades i autorització de la persona que representi.

3. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat i la resta de requeriments establerts a l'apartat a) de la base cinquena (original i fotocòpia).

4. Original i fotocòpia  dels documents acreditatius dels mèrits que s’al·leguin a la fase de concurs (veure l'apartat 6.2. de les Bases de la Selecció).

Per acreditar l'experiència laboral caldrà presentar:

- L'informe de la vida laboral actual.

- Original i fotocòpia dels contractes de treball o certificats d'empresa on consti el temps i la categoria o tasques que s'ha desenvolupat.

- En el cas d'haver treballat a l'Ajuntament i/o organismes autònoms municipals s'haurà de presentar l'imprès de certificat d'experiència de l'Ajuntament d'Igualada i/o d'organismes autònoms municipals.

5. Fotografia mida carnet

Normativa

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Observacions

 Tràmit pas a pas

1. Per evitar les cues d'espera us recomanem que truqueu a l'Ajuntament d'Igualada, durant el període de presentació de sol·licituds, per demanar hora per venir a una sessió informativa o per presentar la sol·licitud i la documentació necessària en hores d'atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en el seu cas el termini d’esmeneses, es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada) la llista d’ admesos i exclosos, el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves i els membres del Tribunal (servirà de notificació per l’interessat).

3. Realització de les proves (veure l'apartat 6.1. de les Bases de Selecció).

4. Un cop finalitzades les proves es publicarà la puntuació final al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).

 

LLISTA DE RESERVA

Els aspirants que no proveeixin les places que es convoquen, però que superin les proves, podran ser contractats per ordre de la puntuació obtinguda en la selecció, durant un període màxim de dos anys, a comptar des de la data de la selecció, amb la mateixa o similar categoria que la plaça convocada, estigui o no prevista en la plantilla i sempre que les necessitats contractuals es produeixin al llarg del termini esmentat.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net