Tràmit informatiu Ajuts per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars majors de 65 anys o pensionistes per l'any 2018.

Aquest tràmit permet a les persones empadronades a Igualada majors de 65 anys o pensionistes i que compleixin uns determinats requisits indicats a les bases d'aquesta convocatòria, gaudir d'una subvenció per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 12 de febrer al  29 de març del 2018.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el  29 de març del 2018.

Requisits a complir:

 • El/la sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar ha d'estar empadronat/da al domicili pel qual demana l'ajut.
 • Els/les sol·licitant/s han de ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d'una pensió no contributiva (PNC).
 • No ser titular/s en propietats d'altres béns immobles amb una renta imputada superior als 250 euros, excepte el propi habitatge.
 • No tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
 • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No sobrepassar els ingressos econòmics que s’assenyalen a continuació:

A) Per obtenir un ajut del 80% de la quota de l'impost

- Si l'habitatge és d'un sol resident, els seus ingressos han de ser d'una quantia inferior o igual al salari mínim interprofessional (SMI) aprovat per l'any en curs.

Si l'habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 1,5 vegades al salari mínim interprofessional (SMI) aprovat per l'any en curs. 

Si l'habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 1,65 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs.

L'ajut màxim serà de 800 €.

B) Per obtenir un ajut del 40 % de la quota de l'impost

Si l'habitatge és d'un sol resident, els ingressos han de ser d'una quantia inferior o igual a 2 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per a l'any en curs. 

Si l'habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 3 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per l'any en curs. 

Si l'habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 3,5 vegades al salari mínim interprofessional aprovat per l'any en curs. 

L'ajut màxim serà de 400 €.

En qualsevol dels dos casos, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que obtinguin totes les persones majors de 16 anys que, en el Padró Municipal, figuren com a residents de l'habitatge per al qual se sol·licita l'ajut excepte els percebuts per raó de l'aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • En cas que hi hagi un resident menor de setze anys no computarà com a resident.
 • Les persones que estiguin en una situació irregular amb l'Agència Tributària no podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions ja que no es pot obtenir la dada dels seus ingressos. Això no obstant, en aquest cas, l'Ajuntament d'Igualada podrà atorgar un termini no inferior a deu dies per talque, si ho creuen convenient, regularitzin la seva situació.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic
  El tràmit es pot realitzar en línia mitjançant el tràmit de la instància genérica.

Documentació que cal aportar

 1. Instància expressa.
 2. Original i fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant (es compulsarà).
 3. Fotocòpia del DNI o NIE de cada persona empadronada en el domicili pel qual es sol·licita l'ajut.
 4. Document de sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons model oficial de l'Ajuntament d'Igualada (no serà necessària en el cas que s'hagi presentat en els darrers cinc anys, si s'indica que s'ha presentat).
 5. Imprès d’autorització de consulta de les dades fiscals a l’Agència tributària de cada membre de la unitat familiar empadronat en el domicili.
 6. Declaració conforme no està incurs en cap causa establerta en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (es facilitarà el model amb la instància de presentació).
 7. Rebut de l'IBI (contribució).
 8. L’Ajuntament podrà demanar altra documentació que cregui d’interès, complementària per determinar l’acompliment dels requisits.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici el valor cadastral de l'immoble, l'empadronament dels membres de cada unitat familiar, la situació de no tenir deutes amb l'Ajuntament d'Igualada.

 Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 2. Un cop revisada la documentació presentada, en el cas que manqui algun document, es requerirà.
 3. La Comissió de valoració de les sol·licituds elaborarà una proposta de les subvencions.
 4. L'Ajuntament us enviarà per correu la notificació on indicarà la quantitat de la subvenció que us ha estat atorgada.
 5. Per últim, l'Ajuntament us farà una transferència de l'import de la subvenció al número de compte que domicilieu el rebut de l'IBI, en el cas de no tenir-lo domiciliat, l'Ajuntament us farà l'ingrès al número de compte que heu indicat a la instància de transferència bancària.

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net