Tràmit amb certificat Selecció de set places d'agent/guàrdia de la policia local d'Igualada

Aquest tràmit permet accedir a la selecció de personal mitjançant concurs oposició lliure, de set places de guàrdia/agent de la Policia Local d'Igualada incloses a la oferta pública d'ocupació de 2018 i 2019. Enquadrades a l'Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponents al grup C2.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 2 de maig al 21 de maig de 2019 (els dos inclosos).

Termini:

Les sol·licituds es podran presentar fins al 21 de maig de 2019

Quin cost té?

Drets d’exàmen: 18,20 €

El pagament dels drets d'examen es pot fer efectiu a la caixa de l'Ajuntament o bé mitjançant un gir postal o telegràfic o una transferència bancària al número de compte que es relaciona:

BBVA     ES18 0182 6035 41 0201619351

En aquest cas és molt important fer constar el nom i cognoms de la persona interessada, DNI, concepte del pagament i plaça.

Requisits a complir:

a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Tenir 18 anys fets i no excedir dels 40 anys, d’acord amb el que estableix el Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada i, tenint en compte l’elevada edat mitjana de la policia local que supera els 45 anys i que l’edat reglamentada per accedir a la situació prèvia a la segona activitat és de 55 anys. Per la determinació de l’edat, s’utilitzarà la denominada interpretació biològica, segons la qual es considera que un moment després de la data de l’aniversari, s’ha deixat de tenir els anys més amunt esmentats.
c) Posseir la capacitat funcional física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i en les condicions que es determinen en aquestes bases.
d) No haver estat condemnat per cap delicte, ni haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

e) Abonar l'import dels drets d'exament establert en 18,20 €.

f) Altres condicions específiques:

1. Estar en possessió dels carnets de conduir A2 i B o els equivalents anteriors a l’entrada en vigor del Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.
2. Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes, d’acord amb les condicions establertes per la normativa vigent. (art. 11.1 i) del decret 233/2002 del Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals).
3. Tenir una alçada mínima de 1'65 m. els homes i 1’60 m. les dones, així com acreditar un pes proporcionat, segons les dades que figuren a l’annex 1 de les bases.

f) Estar en possessió de la titulació exigible per a l’ingrés a efectes de la convocatòria que és la següent:

Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

Tots els requisits anteriors han de complir-se l'últim dia de presentació de les sol·licituds llevat dels requisits d'estar en possessió del carnet de conduir A2. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins abans del nomenament coma funcionari en pràctiques, d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dpaccés, promoció i mobilitat del policies locals. En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud d’oposició complimentada on manifesten que compleixen totes els requisits.
 • Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

Fotocòpia o còpia escanejada de la següent documentació:

 • DNI aspirant.
 • Justificant acreditatiu d'haver abonat els drets d'examen que són 18,20 € (veure les bases)
 • Certificat de coneixements de nivell B2 de català o de la titulació d'equivalència (veure les bases).

En el cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català exigit haurà de superar la prova de coneixements de la llengua catalana del mateix nivell requerit.

 • En el cas que el tràmit es presenti telemàticament s'haurà d'adjuntar al forumulari la documentació sol·licitada en format PDF o escanejada en blanc i negre o escala de grisos.  La documentació escanejada es desarà en format PDF.
 • Els documents acreditatius dels mèrits avaluables només els hauran de presentar aquells/es aspirants que hagin superat la fase d'oposició, en el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació dels resultats de l'últim exercici de la fase d'oposició (veure bases)

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Decret 233/2002 de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Observacions

Els aspirants que hagin superat les proves selectives, però que no hagin estat seleccionats/des, passaran a formar part d’una borsa de treball, per un període de dos anys a comptar des de la data que finalitza la selecció amb l'objectiu de cobrir les necessitats de personal, funcionari interí de l'Ajuntament d'Igualada, amb la mateixa o similar categoria que la plaça convocada, estigui o no prevista en plantilla i sempre que les necessitats es produeixin al llarg del termini esmentat.

 

Tràmit pas a pas 

1. Per evitar les cues d'espera us recomanem que truqueu a l'Ajuntament d'Igualada, durant el període de presentació de les sol·licituds, per demanar hora per presentar la sol·licitud i la documentació necessària en hores d’atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

2. En el cas de la tramitació electrònica, caldrà juntament amb el formulari omplert, adjuntar la documentació sol·licitada en format PDF o escanejada. La documentació escanejada es farà en blanc i negre o escala de grisos i es desarà en format PDF.

3. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en el seu cas el termini d’esmenes, es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/seu-electronica) la llista d’ admesos i exclosos, el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves i els membres del Tribunal. (servirà de notificació per l’interessat).

4. Realització dels exercicis.

5. Les qualificacions es faran públiques el mateix dia i si no fos possible, l'endemà en que s'acordin i seran exposades al tauler d'Edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Igualada i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament d'Igualada.

6. Un cop acabat el procès de selecció, es publicarà un últim anunci amb el resultat final, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/seu-electronica).(servirà de notificació per l’interessat).

 

Per a més informació consulteu les bases de la selecció.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net