Tràmit informatiu Micro negocis amb aparador (2a fase)

L'Ajuntament d'Igualada impulsa l'ocupació de locals comercials buits del centre històric, passatges, i també del barri de Sant Agustí. Mitjançant l'arrendament a preu avantatjós d'alguns espais disponibles en aquest entorn per fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat.

ESPAIS DEL CENTRE

 • Passatge de Capità Galí, 7
 • Carrer Custiol, 15, baixos
 • Carrer Sant Sebastià 12 i entrada per Passeig de les Cabres 6
 • Carrer Sant Agustí (pdt)

El cost mensual del lloguer de cada local serà de 81,82 €/mes (sense iva).

Les activitats a desenvolupar poden ser variades: joieria, antiquaris, còmics, llibre vell, floristes, moda, vintage... se n’exclouen expressament les activitats de restauració (bars i restaurants).

Les sol·licituds que no hagin estat seleccionades, s'inclouran en una llista d'espera en cas que un dels locals quedi lliure d'activitat o per a properes convocatòries amb nous espais disponibles.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que tinguin una idea al cap, un micronegoci, una proposta comercial o professional poden presentar el seu projecte de negoci.

Quan es pot sol·licitar?

Els projectes es poden presentar a l'Ajuntament d'Igualada fins al dia 30 de setembre del 2015 a les 14h.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser major d'edat, en cas de les persones físiques.
 • Tenir la capacitat d'obrar necessària per a subscriure contractes.
 • No incórrer en cap de les prohibicions de contractar assenyalades a l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • No ser titular d'un altre establiment comercial.
 • S'ha de pretendre desenvolupar una activitat econòmica de caràcter cultural, artístic, artesà o de comerç tradicional i de proximitat.
 • S'exclouen expressament les activitats de restauració (restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets).
 • L'activitat ha d'estar admesa o ser compatible amb els usos que recull la clau urbanística corresponent a aquests vials, d'acord amb les normes urbanístiques del Pla general d'ordenació d'Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

La documentació (original o fotocòpia compulsada) es presentarà a l'Ajuntament d'Igualada en tres sobres a part tancats (Per més informació vegueu el Plec de clàusules administratives CLÀUSULA 8. Presentació de proposicions).

Els projectes que no aportin la documentació completa seran desestimats.

Normativa

 • Plec de clàusules administratives.

*Cada licitador només podrà presentar una proposició que estarà referida a una activitat determinada. Si se’n presenta més d’una, quedaran totes excloses.

Observacions

Hi haurà una reunió informativa el dimarts 15 de juliol del 2015 a les 11 del matí, al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Igualada. Tots els aspirants a presentar el seu projecte hi estan convidats.

L'Ajuntament per mitjà del Departament de Dinamització Econòmica, posa a la disposició dels candidats un servei gratuït d'assessorament a persones i empreses per tal de proporcionar eines de cara a conceptualitzar un bon model de negoci.

Per a més informació consulteu el portal www.espaisdelcentre.cat.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net