Tràmit amb certificat Justificació de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 2024

Aquest tràmit permet presentar la documentació justificativa de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre del municipi durant l'any en curs.

 Les entitats que poden presentar la justificació de la subvenció amb aquest tràmit serien les dels serveis de :

 • Cultura
 • Acció Social
 • Comerç i turisme
 • Cooperació
 • Dinamització Econòmica
 • Promoció de la ciutat
 • Ensenyament
 • Joventut
 • Medi Ambient
 • Programa d'Igualtat de gènere
 • Sanitat i Salut Pública

 

 

Tramitació

Qui ho pot presentar?

El beneficiari d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre.

Termini

La justificació ha de ser presentada com a màxim el dia 15 de gener de 2025.


Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • El pagament de les subvencions es farà prèvia presentació de la documentació justificativa

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit s'ha de realitzar en línia. Premeu"Tramitar amb certificat".

   

Documentació que cal aportar

 1. Les factures relacionades amb el projecte o activitats subvencionada, i el justificant de pagament. L'import a justificar serà del doble de la quantitat atorgada, excepte que els casos previstos en la base 4 en què s'hagi subvencionat més del cinquanta per cent del seu cost.
 2. Una memòria de l'activitat subvencionada
 3. Una còpia de la publicitat que s'hagi fet d'aquesta, en la qual ha de constar el logo de l’Ajuntament d'Igualada.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

Els beneficiaris podran demanar una bestreta del pagament de la subvenció, sempre i quan hi hagi causes justificades.

Els beneficiaris, quan per causes que no els siguin imputables, no hagin pogut executar tota l’activitat subvencionada, poden sol·licitar pròrroga d’execució de fins a dos mesos i l’alcaldia podrà atorgar-la, escoltat el departament de referència.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net