Tràmit informatiu Subvencions per al pagament del lloguer. Any 2016

Aquest tràmit permet optar a la subvenció que s'atorga per al pagament del lloguer i facilitar l'accés i la permanència en un habitatge.

L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Igualada i compleixin els requisits de la convocatòria.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 d'abril i fins el 15 de juny de 2016.

La informació sobre aquesta convocatòria es donarà mitjançant sessions informatives, en les quals s'explicaran els requisits per poder accedir a aquests ajuts, s’entregaran els models de sol.licitud i s'informarà sobre la documentació que cal presentar. Així mateix, es respondran els dubtes que puguin sorgir. Per venir a les sessions informatives i/o presentar les instàncies cal trucar al telèfon de l'Ajuntament d'Igualada 93 803 19 50 i demanar hora (cita prèvia).

Quin cost té?

Gratuït

Requisits

 • Tenir residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge i estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 600€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer, per mitjà de: transferència bancària, ingrès en compte, rebut domiciliat, o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap pagament en metàl·lic.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • No tenir (el titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre) parentiu per vincle de matrimoni, o una altre relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores
 • No ser propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 445) superior a 500€.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  Cal trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar hora (cita prèvia) per venir a les sessions informatives i/o presentar la sol·licitud.

  Telefònic
  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Ajuntament d'Igualada

  93 803 19 50


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  Cal trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar hora (cita prèvia) per venir a les sessions informatives i/o presentar la sol·licitud.

Documentació que cal aportar

1. Original i fotocòpia del DNI/NIE vigent del/la sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.

2. Volant de convivència (s'expedirà per part de l'Ajuntament d'Igualada en el moment de presentar la sol·licitud).

3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laborall:

 • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent a l’exercici 2014.

Si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF, cal acreditar els ingressos amb la documentació següent:

 • Certificat d'imputacions de l’AEAT, exercici 2014
 • Certificat de la Pensió no Contributiva
 • Certificat de la Renda Mínima d'Inserció RMI

Si la situació econòmica/laboral actual (2016) de la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència és totalment diferent a la de l'any 2014, excepcionalment, s'haurà de presentar la documentació que s'escaigui de la següent:

- Certificat emès per l’empresa o empreses on es treballa actualment que indiqui els ingressos bruts anuals.
- Certificat prestació emès per l’OTG en cas d’atur.
- Certificat de l’organisme pagador en el cas de pensions contributives o no contributives
- Certificat PIRMI
- Pensió viudetat, jubilació, bellesa, etc.
- Altres que puguin ser justificats de manera correcte.

4. Informe de Vida Laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.

5. Original i fotocòpia del llibre de família, si s'escau.

6. Original i fotocòpia del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

7. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2015 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

8. Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin consultar les dades corresponents per a la tramitació i seguiment de la sol·licitud.

9. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció (apartat d’impresos).

10. En cas de persones amb discapacitat, certificat que ho acrediti.

11. En cas de procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge, documentació que ho acrediti.

12. En cas de víctima de terrorisme o d’amenaçat, documentació que ho acrediti.

13. En cas de víctima de violència de gènere, documentació que ho acrediti.

14. Títol de família nombrosa o de família monoparental.

15. En cas de ser persona jove extutelada, documentació que ho acrediti.

16. En cas de ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, documentació que ho acrediti.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Truqueu a l'Ajuntament d'Igualada, durant el període de presentació de les sol·licituds, per demanar hora per venir a una sessió informativa.
2. En acabar la sessió informativa es donarà hora als assistents per a presentar la sol·licitud i la documentació necessària.
3. L’Ajuntament d’Igualada efectuarà requeriments de la documentació que no s’hagi presentat o que s’ha presentat defectuosament, a fi de completar la tramitació de l’expedient.
4. La resolució es publicarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Igualada i a la web de la Generalitat de Catalunya. També es comunicarà mitjançant un SMS al sol·licitant.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net