Tràmit informatiu Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2017

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 23 de gener i finalitza el 28 de febrer de 2017. Les sol•licituds per obtenir una pròrroga de les prestacions i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

Únicament poden presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2017, les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2016, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2016, d’acord amb les convocatòries dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016 publicades en les Resolucións TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril i GAH/940/2016, de 5 d'abril.

Cal acreditar ingressos i composició de la unitat de convivència.

Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.

Els ingressos que cal acreditar són els de l'últim període impositiu (2015), però en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.

Aquesta prestació és incompatible amb:

 • Les prestacions econòmiques d'especial urgència per als mateixos mesos.
 • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Tota la informació es pot consultar a la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya: 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge

 

Documentació que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d’Inserció (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència.

S'ha de presentar la següent documentació:

 • Justificació dels ingressos:

o    Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2015 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'han d'acreditar els ingressos amb la documentació següent:

o    Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (http://www.seg-social.es), només els menors de 65 anys.

o    En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable que caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.

 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2017, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud

Si en la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:

 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Observacions

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.
 
El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha de realitzar per mitjà de: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador.
 
En tots els casos ha de constar  a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l’emissor i sufix.
 
Import de la prestació
 
L'import màxim de la prestació pot ser de:
 • Perceptors a l'empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 240 €/mes (2.880 € anuals)
 • Perceptors a l'empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, la Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril, de la Resolució TES/667/2015, de 2 d'abril i de la Resolució GAH/940/2016, de 5 d'abril: 200 €/mes (2.400 € anuals)
L'import mínim en els dos casos pot ser de 20 €/mes (240 € anuals)
 
Incompatibilitats
 
Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d'especial urgència per les mateixes mensualitats.
També es incompatible amb el manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.
 
Fiscalitat d'aquesta prestació

Atès que la prestació per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net