Tràmit informatiu Prova d'accés al grau superior d'arts plàstiques i disseny

Aquest tràmit permet inscriure's a la prova per accedir a un cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

Tramitació

 Qui ho pot sol·licitar?

La persona que vulgui accedir al cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Quan es pot sol·licitar?

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE PROVES D'ACCÉS (part comuna i part específica)

Inscripció a les proves d’accés: de l'11 al 23 de març de 2015

Últim dia per pagar la taxa: 24 de març de 2015, abans de les 22 hores.

Presentació de la documentació al centre triat: del 10 al 17 d'abril de 2015.

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 27 d'abril de 2015.

Presentació de la documentació complementària: del 28 al 30 d'abril de 2015.

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2015.

– REALITZACIÓ DE LES PROVES:

* CICLES DE GRAU SUPERIOR:
El 13 de maig a les 16.00 h, realització de la part comuna (4h).
El 14 de maig a les 16.00 h, realització de la part específica (3h).
Cal presentar-se 30 minuts abans de l’inici de la prova

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2015.

Termini per presentar reclamacions: del 27 al 29 de maig de 2015.

Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2015.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROVES D'ACCÉS (part específica). Només alumnes amb requisits acadèmics.

Inscripció a les proves d’accés: del 29 de maig al 5 de juny de 2015

Presentació de la documentació al centre triat: fins al 8 de juny de 2015.

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 9 de juny de 2015.

Presentació de la documentació complementària: del 10 al 12 de juny de 2015.

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 16 de juny de 2015.

– REALITZACIÓ DE LES PROVES:

* CICLES DE GRAU SUPERIOR:
El 18 de juny a les 9.30 h, realització de la part específica (3h).
Cal presentar-se 30 minuts abans de l’inici de la prova

Qualificacions provisionals: a partir del 25 de juny de 2015.

Termini per presentar reclamacions: del 26 al 30 de juny de 2015.

Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juliol de 2015.

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE DE PROVES D'ACCÉS (part específica). Si al Setembre queden places vacants hi podrà haver una nova convocatòria només per alumnes amb requisits acadèmics.

Inscripció presencial al centre: de l'1 al 4 de setembre de 2015

– REALITZACIÓ DE LES PROVES:

* CICLES DE GRAU SUPERIOR: 9 de setembre de 2015

CONVOCATÒRIA RESTRINGIDA DE SETEMBRE (part comuna i part específica)

Inscripció a les proves d’accés: de l'1 al 7 de juliol de 2015

Últim dia per pagar la taxa: 8 de juliol de 2015.

Presentació de la documentació al centre triat per fer la prova: del 9 al 16 de juliol de 2015.

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 17 de juliol de 2015.

Presentació de la documentació complementària: del 20 al 22 de juliol de 2015.

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 24 de juliol de 2015.

– REALITZACIÓ DE LES PROVES:

* CICLES DE GRAU SUPERIOR:
El 2 de setembre a les 16.00 h, realització de la part comuna (4h).
El 3 de setembre a les 16.00 h, realització de la part específica (3h).
Cal presentar-se 30 minuts abans de l’inici de la prova

Qualificacions provisionals: a partir del 9 de setembre de 2015.

Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de setembre de 2015.

Qualificacions definitives: a partir del 15 de setembre de 2015.

Quin cost té?

La inscripció a la prova específica està lliure de taxes.

Per inscriure's a la prova d'accés de la convocatòria ordinaria i de la convocatòria restringida de setembre cal pagar una taxa de 35,10 euros (31,60 euros si la inscripció es fa per Internet) això la comuna, la prova específica no té cap cost.

Com s'ha de fer el pagament?

El pagament de la taxa d'inscripció es pot fer per Internet o presencialment en una oficina bancària mitjançant la carta de pagament.

Requisits a complir:

Poden presentar-se a la part específica de la prova:

 • Les persones que tenen el títol de batxillerat (o un títol equivalent).
 • Les persones que estiguin cursant l’últim curs de batxillerat (o un títol equivalent) i que en el moment de matricular-se puguin acreditar-ne el títol.

Poden presentar-se a la prova (part comuna i part específica):

 • Les persones que no tenen el títol de batxillerat però que tenen 19 anys o els compleixen durant l’any 2015.
 • Les persones que no tenen el títol de batxillerat però que tenen 18 anys o els compleixen durant l’any 2015 i que en el moment de matricular-se puguin acreditar que tenen un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent a efectes de la prova d’accés.

Formes de tramitació

 • Telemàtic
 • Presencial
  Per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Article 38.4
  Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

  • Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.
  • Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  • A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

  Mitjançant convenis de col·laboració subscrits entre les administracions públiques, s’han d’establir sistemes d’intercomunicació i coordinació de registres que garanteixin la compatibilitat informàtica, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i de les sol·licituds, els escrits, les comunicacions.

Documentació que cal aportar

Documentació que cal presentar al centre:

 1. Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la inscripció.
 2. Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa, si escau.
 3. Resolució que atorga l'exempció parcial o total, si escau.

Normativa

 • RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015.
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net