Tràmit amb certificat Ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per a les famílies destinada a facilitar l’accés al servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada, en el curs escolar 2024/2025.
 • És beneficiària d'aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l'import del servei de menjador escolar.
 • L’import de l’ajut destinat al menjador serà de 3,43 euros per àpat efectivament realitzat al centre.
 • L'ajut serà per usuari del servei de menjador però l'Ajuntament l'abonarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l'import en el rebut corresponent.
 • En el cas que l’infant causi baixa al centre, immediatament es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut, ni que es matriculi en un altre centre escolar de la ciutat.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 10 de juny al 19 de juliol de 2024.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant. O bé presencialment demanant CITA PRÈVIA (93 803 19 50) a les nostres oficines de registre.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

Requisits a complir

a) Estar matriculat en una escola del municipi d'Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data d'inici de presentació dels ajuts.

En cas de separació o no convivència dels progenitors, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que assisteix a l’escola i al progenitor amb qui convisqui habitualment que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l'infant i un dels seus progenitors han d'estar empadronats a Igualada amb anterioritat requerida.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 19.919 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes de tots els membres que n'obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l'any 2023.

En el cas de separació o no convivència dels progenitors, es tindrà en compte la renda del sol·licitant, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

En cas de custòdia compartida, en què no hi ha pensió d'aliments, es tindrà en compte la renda de cada progenitor per separat, però tots els fills comuns computaran en la unitat familiar.

d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

e) A més, per obtenir l'ajut de menjador cal ser usuari habitual d'aquest servei. S’entén per usuari habitual aquell que, com a mínim, utilitza el servei de menjador la meitat més un dels dies possibles de cada mes.

Si no es compleix aquest requisit durant el curs sense ser per causa justificada (prioritàriament per una raó de salut) es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut de forma automàtica, prèvia audiència de la persona interessada. Dos mesos sense la utilització habitual del servei de menjador suposa l’incompliment del requisit de ser usuari habitual.

Per obtenir l'ajut, no serà necessari complir els requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTICAMENT:

 1. Còpia escanejada del llibre de família o document d'acreditació de la filiació, de totes les pàgines escrites.
 2. En el cas de separació o no convivència dels progenitors, còpia escanejada de la sentència i/o conveni regulador o altra documentació acreditativa.

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIALMENT:

 1. Original del DNI o NIE de la persona que fa la sol·licitud.
 2. Original del llibre de família o document d'acreditació de la filiació.
 3. En el cas de separació o no convivència dels progenitors, la sentència i/o conveni regulador o altra documentació acreditativa.

*L'Ajuntament podrà demanar altra informació complementària si li cal per determinar el compliment dels requisits.

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim Juridic del Sector Públic.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la sol·licitud telemàticament o presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La sol.licitud serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. El pagament dels ajuts s'abonarà directament als centres per tal que aquests facin el descompte de l'import en els rebuts corresponents.

Important:

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

L'Ajuntament obtindrà la situació de renda familiar amb la consulta de les dades als organismes públics pertinents (Ministeri d'Hisenda, Servicio de empleo Estatal, Generalitat de Catalunya i la Tresoreria de la Seguretat Social), sigui directament o per mitjà de Via Oberta.

Si no manifesten expressament el contrari, s'entén que els sol·licitants autoritzen la consulta de les dades, en qui recaigui l'obligatorietat d'assumir les despeses del/la menor, per part de l'Ajuntament a les entitats públiques dipositàries de les dades.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net