Tràmit informatiu Termalisme 2015

Aquest tràmit permet a les persones grans de la ciutat, que pel seu estat de salut necessitin tractaments en un balneari, gaudir d’una assistència que es presta als balnearis.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els pensionistes del Sistema de la Seguretat Social, pels conceptes de jubilació e invalidesa, en tot cas, i pel concepte de viduïtat o d'altres pensions únicament quan el sol·licitant hagi complert els seixanta anys.

Quan es pot sol·licitar?

- S'estableixen dos terminis per a la presentació de sol·licituds:

Per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclosos: fins al dia 16 de gener de 2015.

Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 18 de maig de 2015.

- Per a la seva inclusió en la Llista d'Espera de places, per cobrir les places que vagin quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies:

Per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclosos: fins al dia 18 de maig de 2015.

Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 30 d'octubre de 2015.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

  • Estar empadronat a Igualada.
  • Ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació i d'invalidesa, en tot cas, i pel concepte de viduïtat o d'altres pensions, únicament quan la persona beneficiària hagi complert els seixanta anys d'edat. Igualment, podran ser beneficiaris/es de les places els/les espanyols/es residents a l'exterior, sempre que percebin una pensió pública, tinguin més de 60 anys i compleixin la resta de requisits.
  • No patir trastorns mentals greus que puguin alterar la normal convivència en els establiments, ni malalties infeccioses o contagioses.
  • Poder valer-se per si mateix.
  • Precisar els tractaments termals sol·licitats i no tenir contraindicació mèdica per a la recepció dels mateixos.
  • Realitzar, en el termini indicat en la convocatòria de places, la sol·licitud i assolir l'expedient, de conformitat amb el barem establert, la puntuació que li permeti accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats.
  • La persona sol·licitant podrà anar acompanyada del seu cònjuge o de la persona amb qui convisqui en relació de parella, per a la qual no s'exigeix ​​l'obligació de percebre pensió de la Seguretat Social.

Formes de tramitació

Normativa

  • Ordre de 26 de desembre de 1990, per la qual es modifica la de 15 de març de 1989, que va establir i regular el Serveis de Termalisme Social de l'Institut Nacional de Serveis Socials.
  • Ordre de 15 de març de 1989, per la qual s'estableix i regula el Servei de Termalisme Social de l'Institut Nacional de Serveis Socials.
  • Resolució de 9 de desembre de 2014, de l'Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoca la concessió de places per a pensionistes que desitgin participar en el Programa de Termalisme Saludable.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud.
2. Rebreu una resposta mitjançant carta.

Per a més informació consulteu el següent enllaç:

http://www.imserso.es/imserso_02/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net