Tràmit amb certificat Sol·licitud estand o plafó informatiu per a la Fira d'Entitats

Aquest tràmit us permet sol·licitar: Un estand destinat a l'exposició per part de l'entitat de caràcter socio-cultural, esportiu, recreatiu, juvenil o similars.O bé sol·licitar un plafó informatiu per exposar les activitats que realitza la vostra entitat que es presenta a la Fira d'Igualada.

La Fira serà els dies 1 i 2 de juny de 2019.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

Les entitats sense ànim de lucre interessades en participar a la Fira d'Igualada.

Termini

Fins el 10 de maig de 2019.

Com es tramita la sol.licitud?

Tota la tramitació de sol·licitud de plafó informatiu o estand per a la Fira d'Entitats, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests procediments:

 1. Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
 2. Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes d'identificació i signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisitis a complir:

 • Ser una entitat sense ànim de lucre de caràcter socio-cultural, esportiva, recreativa, juvenil o similar.
 • Ser una entitat amb domicili social a Igualada o a la comarca de l'Anoia.
 • També podran participar les administracions públiques només en els casos de difusió de projectes molt específics i novedosos, que siguin d'interès directe per a Igualada i la comarca.
 • Les instal.lacions de l'estand s'hauran d'utilitzar amb la deguda diligència i quan finalitzi el termini d'ús, s'hauran de retornar en les mateixes condicions en què van ser rebudes.
 • Anirà a càrrec exclusiu de l'entitat el muntatge de l'exposició, havent-se de fer càrrec de totes les despeses que se'n derivin.
 • L'estand haurà d'ésser utilitzat, per part de l'entitat, única i exclusivament amb finalitat expositiva, restant prohibida qualsevol activitat de lucre.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 1. Omplenar en el formulari les dades identificatives de l'entitat que sol.licita l'estand, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol.licitud.
 2. En el cas que el certificat digital de la persona sol.licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol.licitud:
 • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord. Hi ha un model disponible a la secció "Impresos".

3. En el supòsit de no trobar-se inscrit en el Registre d'Entitats Locals de l'Ajuntament d'Igualada o bé que la documentació que consti sigui insuficient o no actualitzada, s'ha d'aportar còpia dels estatuts de l'entitat, i altra documentació que acrediti el compliment dels requisits de la base 2.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net