Tràmit informatiu Reducció de la taxa, per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials

Aquest tràmit permet a les activitats del polígon industrial del municipi excepte les activitats recreatives, que compleixen determinats requisits indicats en les ordenances fiscals municipals de l'any en curs, gaudir d’una reducció, per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Les dates es publicaran a les ordenances fiscals de l'any en curs.

Per aquest any 2015 el termini de presentació finalitza el dia 30 d'abril.

Termini:

Fins el dia 30 d'abril del any que es vol sol·licitar la reducció (per l'any 2015).

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser una activitat del poligon industrial del municipi que no sigui recreativa.
 • Fer la recollida selectiva de les fraccions que estableix les ordenances fiscals amb una periocitat mínima quinzeral. (Es calcularan de forma percentual les reduccions que acreditin recollides amb una periodicitat inferior a la quinzenal).

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentció a aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Homologació i codi gestor de l'empresa privada encarregada de la recollida de cada fracció per part de l'Agència de Residus de Catalunya.

3. Contracte Mercantil, factures o documentació suficient a judici de l'Administració, que acrediti la recollida amb la periodicitat mínima exigida.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Ompliu i signeu la sol·licitud i presenteu-la a l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament procedirà a resoldre la vostra sol·licitud (en aquells casos que sigui necessari farà requeriments).
3. En cas que la resolució sigui estimatòria la bonificació s'aplicarà directament sent d'aplicació en l'exercici de l'any en curs.

Segons les ordenances fiscals municipals. La reducció aplicable a cada grup, d'acord amb la fracció de residus que s'acrediti que es gestiona per gestor privat, serà la següent:
Si acredita una recollida de cartró i paper, amb una periodicitat quinzenal, la reducció serà del 10%.
Si acredita una recollida d'envasos i vidre, amb una periodicitat quinzenal, la reducció serà del 10%.
Si acredita una recollida d'orgànica amb una periodicitat quinzenal la reducció serà del 15%.
Si acredita una recollida de rebuig amb una periodicitat quinzenal la reducció serà del 65%.
Es calcularan de forma percentual les reduccions que acreditin recollides amb una periodicitat inferior a la quinzenal.
 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net