Tràmit amb certificat Sol·licitud de subvencions per als ornaments nadalencs de la via pública

Aquest tràmit us permet demanar una subvenció per a la instal·lació dels ornaments nadalencs a la via pública.

Seran objecte de la subvenció les actuacions que responguin al guarniment dels vials comercials de la ciutat, entès en el sí del conjunt harmònic del vial que preservi l'estètica general, ja sigui a través de l'enllumenat o alres guarniments que considerin els sol·licitants segons la normativa.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

- Associacions de comerciants o de veïns, que estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada.
- El/la titular d'un establiment comercial, ja sigui en nom propi o en nom del comerç, que respongui i es responsabilitzi de la voluntat del conjunt dels comerciants de la via pública que representa.
- Les associacions representants de botiguers i comerciants de la ciutat (Igualada Comerç-UBIC i Nou Centre Igualada) quan actuïn en representació d'interessats, si aquests així ho desitgen.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 27 de novembre al 27 de desembre de 2019.

Com es tramita la sol·licitud?

Tota la tramitació de sol·licitud de la subvenció, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, l'acceptació i la justificació posterior s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de/la representant de l'entitat o el/la titular d'un establiment comercial que actuï en nom propi o en nom del comerç i es resposabilitzi de la voluntat del conjunt dels comerciants de la via pública que representa.

Els sistemes de signatura admesos són:

  • DNIe, Idcat, Certificat de Fàbrica nacional de Moneda y Timbre i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Tota la documentació a presentar, per tant s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format ZIP o RAR.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisitis a complir:

  • No incòrrer en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.
  • Està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada i amb la Seguretat Social.
  • Queden exclosos de les presents bases els sol·licitants que responguin a vials que ja guarneixi l’Ajuntament en el marc de les seves actuacions nadalenques.

Formes de tramitació

  • Telemàtic

    Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
    El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

1. En cas que la sol·licitud la realitzi un establiment comercial o una associació en representació d'altres botiguers i comerciants de la ciutat, declaració responsable que s'actua en el seu nom i representació.

2. Declaració responsable conforme el/la sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies de prohibició per rebre subvencions establert en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament d'Igualada i amb la Seguretat Social (consta en l'imprès de sol·licitud).

3.  Memòria explicativa de l'actuació a realitzar amb el contingut mínim següent:

a) En tots els casos: descripció detallada del guarniment, amb indicació exacte del tram de la via pública que restarà afectada.

b) En els casos de guarniment amb enllumenat:

- Indicació de quin serà l’instal·lador autoritzat que assumirà la responsabilitat tècnica.

- Compromís de lliurar a l’Ajuntament d’Igualada, cinc dies abans de l’inici de l’encesa, el butlletí d’instal·lació, visat per l’entitat col·laboradora ICIT o ECA.

- Indicació de la potència d’il·luminació.

- Definició dels arcs i dibuixos ornamentals.

- Quantitats d'arcs.

4. Pressupost total, que ha de recollir els punts següents : previsió econòmica completa i detallada de l’activitat per la qual se sol·licita l’ajut, en la que consti tant les despeses com els ingressos, quantia de l’ajut que se sol·licita i detall de les fonts de finançament previstes.

5. Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament d’Igualada les que s’obtinguin en el futur.

6. Compromís de complir les condicions de la subvenció.

7. Documentació que acrediti que l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Igualada i davant la Seguretat Social. En el cas que l’entitat no estigui obligada a presentar aquesta darrera declaració, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit. Pel que fa a la certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Igualada no cal que sigui aportada per l’entitat amb la sol·licitud, sinó que es demanarà d’ofici pel departament gestor de la subvenció corresponent.

8. Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció, si no s’ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament d’Igualada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari en el qual s’ha de fer l’ingrés.

9. Adreça electrònica als efectes d’aplicació la normativa electrònica sobre procediment administratiu especialment pel que fa a la notificació electrònica.

Normativa

a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
c) Llei 192014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament d’Igualada de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local, en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del reglament

Observacions

A l’hora d’atorgar les subvencions, tindran preferència les sol·licituds que responguin a un major grau de densitat comercial i d’implicació estètica i humana en l’actuació, així com aquelles que complementin el guarniment amb altres actuacions de dinamització comercial.

Les actuacions de guarniment hauran d’estar en funcionament durant tot el període nadalenc, que anirà del 30 de novembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Amb l’atorgament de la subvenció s’entendrà autoritzada la instal·lació i posada en funcionament d’enllumenat nadalenc, no obstant això, els responsables no resten exempts del tràmit de sol·licitud de llicències d’ús d’espais públics per dur a terme les activitats o de sol·licitud d’altres permisos municipals.
 

Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada realitzades l’activitat, prèvia presentació de les factures pagades en relació amb aquesta.

La quantia de les subvencions no superarà el cinquanta per cent del cost de l’activitat o projecte subvencionat.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net