Tràmit amb certificat Subvencions de foment a la creació de llocs de treball estable per part de les empreses i entitats igualadines

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de subvenció per la creació de llocs de treball estable per part de les empreses i/o entitats igualadines, que hagin concorregut a la creació de llocs de treball estables durant el període objecte de la subvenció.

L’import de la subvenció s’establirà segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari, d’acord amb els criteris establerts en l’article 15 de les bases específiques (annex a "Documents").

Cada lloc de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb la quantitat mínima de 600 euros o podrà dotar-se en la seva part proporcional en cas de contractacions a temps parcial o contractacions de fixes discontinus, sempre i quan la jornada parcial sigui igual o superior al 50% (es prendrà com a referència la jornada laboral completa de 40 hores setmanals).

Les contractacions indefinides a temps parcials inferiors al 50% d’una jornada laboral no s’admetran a tràmit.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques que generin activitat econòmica al municipi d'Igualada que hagin dut a terme un mínim d'una contractació estable durant el període elegible, que serà de l'1 de setembre del 2019 al 30 d'abril  del 2020 i que compleixin amb les obligacions establertes a la base cinquena.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dia 8 de juny  fins al 3 de juliol de 2020.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Si el sol·licitant de la subvenció és una persona física pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de demanar CITA PRÈVIA trucant a  l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50, o bé trucar a IG- NOVA EMPRESA al telèfon 93 805 04 09.

Si el sol·licitant és una empresa o entitat sense ànim de lucre, ha de fer la tramitació per internet, mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

 • EMPRESES

a) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b) Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

 • ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

a) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b) Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.


Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i també podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir:

a) Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi d'Igualada, que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajutament d'Igualada i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

b) Disposar de la corresponent llicència d'activitats, d'acord amb la legislació vigent.

c) Dur a terme un mínim d'una contractació estable durant el període elegible (s'entendrà com a lloc de treball estable aquell formalitzat mitjançant qualsevol forma de contracte laboral de caràcter indefinit previst en la normativa vigent) i que s'haurà de mantenir en alta durant el període.

d) Segons sigui el número de treballadors de l’entitat beneficiària el dia 1 de setembre de 2019, s’exigirà que, a 30 d’abril de 2020, s’hagi efectuat l’increment de plantilla d’acord amb l’escalat que segueix:

                                               

Numero de treballadors indefinits de l'empresa o entitat a 1 de setembre del 2019.  Increment de plantilla en treballadors indefinits a 30 d'abril de 2020.
 1-20  1 treballadors/es
 21-50  2 treballadors/es
 A partir de 51  5 treballadors/es

 


Per aquest càlcul total de treballadors i dels treballadors indefinits es tindrà en compte els informes de Vida laboral de les empreses a data 1 de setembre de 2019 i 30 d'abril de 2020, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Socilal.

- S’exigirà que en el mateix període esmentat a l’apartat d) no s’hagin produït a l'empresa sol·licitant de la subvenció cap acomiadament de personal de caràcter col·lectiu, segons l'establert a l'article 51.1 de l'Estatut dels treballadors, ni cap acomiadament per causes objectives, segons l'establert a l'article 52 apartat c) del mateix Estatut dels treballadors.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

A la sol·licitud, segons forma de tramitació, s'haurà d'adjuntar la documentació* que segueix:

A) TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

 1. DNI del sol·licitant, i expressar el caràcter amb què actua, acompanyada, en aquest últim cas, de la documentació que acrediti la seva representativitat. Si en els últims cinc anys ja s'ha presentat aquest document, es podrà substituir amb una declaració responsable conforme no ha canviat i és vigent.
 2. Els contractes de treball estables.
 3. Certificats de vida laboral de l’empresa o entitat sense ànim de lucre; a 1 de setembre del 2019 a 30 d’abril  de 2020 (podeu obtenir-los a la Tresoreria de la Seguretat Social aportant les escriptures o apoderaments i el CIF/NIF de l’empresa o entitat).
 4. Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’alta de la declaració censal (model 036) que acrediti l’activitat empresarial al municipi d’Igualada i, per aquelles que si estiguin obligades a l’IAE. 
 5. Per el cas de treballadors/res amb diversitat funcional, caldrà aportar la resolució de reconeixament de discapacitat, amb indicació expressa del grau.

B) TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 1. Còpia escanejada dels contractes de treball estables.
 2. Còpia escanejada dels certificats de vida laboral de l'empresa o entitat sense ànim de lucre; a 1 de setembre de 2019 i a 30 d'abril de 2020.
 3. Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats econòmiques (IAE): Còpia escanejada de l’alta de la declaració censal (model 036) que acrediti l’activitat empresarial al municipi d’Igualada i, per aquelles que si estiguin obligades a l’IAE.
 4. Per el cas de treballadors/res amb diversitat funcional, caldrà aportar la resolució escanejada del reconeixament de discapacitat, amb indicació expressa del grau.

L'Ajuntament d'Igualada farà la consulta que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas que no ho autoritzi, ho haurà d'indicar.

* La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de l'entitat sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Normativa

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

 *La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i reguladores i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre (al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Igualada ó a Ig-Nova Empresa) ó realitzar la tramitació en línea, amb certificat digital propi.
 2. En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà i s'adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu
 3. Aquest acord serà notificat a l'interessat. Així mateix, en la seu electrònica de l'Ajuntament (www.seu.cat/igualada) es publicarà l'acord íntegre de resolució de la convocatòria.
 4. En cas de resultar beneficiari, els pagaments dels ajuts s'efectuarà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data de la seva aprovació, preferentment mitjançant xec bancari

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net