Tràmit informatiu Premis Ciutat d'Igualada - Premi de recerca Doctor Joan Mercader

Aquest tràmit permet inscriure's al premi de recerca Dr. Joan Mercader convocat per l’Ajuntament d'Igualada, per mitjà de l’Institut Municipal de Cultura i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Antoni de Capmany de la Universitat de Barcelona.

Aquest premi de caràcter biennal té com a objectiu fomentar l’estudi i la recerca sobre la ciutat d’Igualada i la seva comarca en l’àmbit de les ciències humanes i socials.

Aquest premi s'atorgarà al millor projecte inèdit d'investigació en el camp de les ciències socials i humanes, prioritàriament en l'àmbit de la història i la geografia, referit a la ciutat d’Igualada i/o la seva comarca.

Primer premi: 5.000 €, guardó i la publicació del llibre.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Podran optar-hi totes les persones que, de forma individual o col·lectiva, presentin un projecte de recerca, d'acord amb les bases.

Termini:

Els projectes d’investigació i la documentació requerida es podran presentar fins al dia 9 de setembre de 2016, a l’Institut Municipal de Cultura. També es poden enviar els projectes en format pdf per correu electrònic a cultura@aj-igualada.net amb les dades que es requereixen adjuntes al correu.
 

Requisits acomplir:

 • L’estudi redactat en català, haurà de tenir una extensió d’entre 200 i 400 pàgines en DIN A4 amb tipografia Times New Roman, a cos 12, a doble espai i una sola cara.

Formes de tramitació

 • Presencial
  SERVEI DE CULTURA
  Plaça de Sant Miquel 12, 2n pis
  08700 IGUALADA
  Horari: de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 h
 • Per correu electrònic
 • Correu certificat

Documentació que cal aportar

 1. El currículum del sol·licitant o sol·licitants, d'una extensió màxima de 4 pàgines. L’acreditació del currículum amb fotocòpies compulsades dels títols originals manifestats, podran ser requerits pel secretari del premi en el cas de resultar guanyador.
 2. Una memòria del projecte d'investigació, de cinc fulls com a mínim i un màxim de deu, on constin: els objectius que es volen assolir, la metodologia que s'utilitzarà, el pla de treball, les fonts i la bibliografia.
 3. Una carta de recomanació d’una persona que avali el projecte. Haurà de ser algú de reconegut prestigi acadèmic, especialista en el tema i que es comprometi a fer el seguiment del treball i a signar per donar el vistiplau els corresponents informes trimestrals que el premiat haurà de presentar durant el termini de realització del treball.
   

Tota la documentació esmentada, si es presenta en format paper, caldrà lliurar-la també en format digital. En el cas de projectes col·lectius, caldrà indicar el nom d'un responsable o representant del grup.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el jurat de la beca requerirà per escrit que s'esmeni o que es completi en un termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que si s'incompleix el termini esmentat, s'arxivarà d'ofici l'expedient sense cap tràmit posterior.

La nova documentació que s'aporti s'haurà de presentar al registre general de l’Institut Municipal de Cultura per correu certificat o per correu electrònic.

Normativa

Veure les bases

Observacions

El veredicte del Premi serà inapel·lable i es farà públic durant l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada el 20 de novembre de 2016.

La resta dels projectes no premiats quedaran en mans de l’organització i no seran retornats.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net