Tràmit informatiu Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge - Rendes de lloguer

A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament de: - Rendes de lloguer - Quotes hipotecàries - A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària. No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que hagin rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'hagin acceptada.

Quan es pot sol·licitar?

Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Residir a Catalunya.
 • La persona sol·licitant ha de tenir deutes de rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
 •  No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.
 • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
 •  Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden ser superiors a 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) ponderat, si es tracta d'una persona sola, no superiors a 2,5 vegades a l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
 • S' entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.
 •  L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal (ocupat de manera permanent durant un mínim de 9 mesos seguits a l'any). Si, en el moment de resoldre la sol·licitud, la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència en l'habitatge.
 • La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no han de tenir cap habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 •  La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 •  Les persones arrendatàries ni cap membre de la unitat de convivència no poden tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).
 •   Ha d'haver pagat la renda de lloguer durant un període mínim de 3 mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a l'inici del període per al qual es sol·licita la prestació.
 •  La data del primer rebut de lloguer impagat no pot ser superior a 12 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, excepte en els casos en què s'hagi iniciat un procés de desnonament.
 • L'import de les quotes de lloguer que ha de pagar la persona sol•licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

o   750 euros si l'habitatge està situat a Barcelona ciutat.

o   600 euros a la demarcació de Barcelona.

o   450 euros a la demarcació de Tarragona.

o   450 euros a la demarcació de Girona.

o   400 euros a la demarcació de Lleida.

o   350 euros a la demarcació de les Terres de l'Ebre.

 • La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, i l'import màxim és de 3.000 € anuals. La prestació es pot atorgar per un període màxim de deute de 12 mesos, encara que l'import concedit no arribi a la quantia màxima anterior.
 • Amb l'import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer des del moment en què es presenti la sol·licitud de la prestació. Es considera que es compleixen aquestes condicions quan s'acrediten, com a mínim, uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l'import del lloguer. 

Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si s'escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals.

 • Excepcionalment, quan el deute acumulat superi el límit dels 3.000 € anuals, i sempre que es justifiqui documentalment que s'ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l'habitatge per pagar l'excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la sol·licitud.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries d'aquesta prestació fins a la quantia màxima no poden sol•licitar una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament de les rendes de lloguer de l'habitatge, fins que no hagi transcorregut un mínim d'un any entre de la data de la resolució i la data de la nova sol·licitud.
 • En el moment que s'hagi d'emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos i, en cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació del contracte.

Requisits de la prestació complementària per al pagament de deutes de lloguer:

 • Les persones sol·licitants beneficiàries de la prestació per al pagament de deutes de lloguer subjectes d'un procés judicial de desnonament, se'ls podrà concedir la prestació complementària. d'aquesta prestació complementària han de provenir d'un procés judicial de desnonament.
 • En el moment que s'hagi d'emetre la resolució de concessió de la prestació complementària, el termini de vigència del contracte de lloguer ha de ser igual o superior a 12 mesos. En cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació del contracte.
 • En la data de la resolució de concessió han d'estar pagant el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.

 

Altres informacions:

Quantia de la prestació

L'import de la prestació s'estableix com a màxim en 12 mesos de la renda de l'habitatge, amb un límit de 3.000 euros anuals

Incompatibilitats i compatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb les següents línies d'ajuts:

El manteniment de la renda bàsica d'emancipació, obtinguda d'acord amb el Real decret 1472/2007, de 2 de novembre.

o    Les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer previstes la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, quan l'objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.

o       L'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer previstes al Conveni de 22 de juliol de 2014, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l'execució de línies d'ajuts 2013-2016.

o     Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge i de la prestació complementària per despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma de les dues prestacions no superi l'import de 3.000 €.

No impedeix l'atorgament de la prestació el fet que una entitat sense ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l'Agència de l'Habitatge, concedeixi un ajut transitori en concepte de bestreta al sol·licitant, amb la mateixa finalitat.

La concessió d'aquest ajut no pressuposa l'aprovació de la prestació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aquestes prestacions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la quantitat de 3.000 euros i que no s'hagin obtingut per al mateix any i per a les mateixes mensualitats.

Fiscalitat

Els imports percebuts per a la concessió de les prestacions econòmiques d'especial urgència tenen la consideració de rendes exemptes de tributació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) fins a un import màxim anual igual a 1,5 vegades l'IRSC.

Pagament de la prestació

El pagament de la prestació es farà per transferència ordinària a la persona propietària de l'habitatge o a la persona que la representi legalment, o al jutjat, en cas que s'hagi iniciat un procés de desnonament.

 

Si es tracta de la prestació per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, es pagarà a la persona sol•licitant, un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. Es pot efectuar en pagaments fraccionats, dins dels 12 mesos següents a la concessió de la prestació.

Tramitació

 • Presencial 

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa 
08700 IGUALADA
 

HORARI D’HIVERN 
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00 
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00 

HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL 
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

A la informació que hi ha a continuació trobareu marcada amb un asterisc (*) aquella documentació susceptible de ser consultada i que, per tant, no caldrà que el ciutadà presenti si autoritza la seva consulta:

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent de la persona sol•licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. Si algun membre de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar un document equivalent que l'identifiqui. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol•licitud, a més de la referència d'aquest document, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI. (*)
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, fent constar la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol•licitada i obtinguda, si s'escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol•licitant relativa al compliment dels requisits establerts a les bases de la convocatòria (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada, relatiu a la situació de la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència. (*)
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant.
  En cas que el contracte sigui a partir de l'1 de juny de 2013, caldrà acreditar haver pagat la fiança de lloguer a l'arrendador.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol•licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball.
  • En el cas de treballadors per compte propi, hauran d'aportar la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la declaració del darrer exercici fiscal.
  • Si són persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.(*)
  • Si són pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs.(*)
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar a través de http://www.seg-social.es o del telèfon 901502050
 • Autorització de les persones sol·licitants i de tots els membres de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol•licitud puguin demanar i obtenir les seves dades quan siguin rellevants per a la tramitació de la prestació, a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Benestar Social i Família, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que acrediti l'import detallat del deute i dels mesos corresponents (inclòs en el formulari de sol·licitud).
 • Formulari de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, signat per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.
 • Formulari de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària, en el supòsit de la prestació complementària.
 • Fotocòpia compulsada de la documentació relativa al procés de desnonament, en el supòsit en què s'hagi iniciat, i justificant d'haver sol·licitat el benefici de justícia gratuïta.

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Sol·licitar informació del tràmit: bases, requisits, documentació ...

2. Presentar la sol·licitud, degudament emplenada, i la documentació que en aquesta es demana (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

3. Esperar a rebre la resolució de la prestació sol·licitada. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya és la que donarà la resposta a l'interessat.

4. Pagament: si es tracta de la prestació per poder continuïtat al pagament del lloguer, es pagarà a la persona sol·licitant, un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. Es pot efectuar en pagaments fraccionats, dins dels 12 mesos següents a la concessió de la prestació.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net